Naposledy doplnené :

22.04.2017 Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN mesta Trenčín - pozvánka a materiály

10.04.2017 Doplnené zápisnice z Komisie dopravy, životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania 

20.11.2016 ROZPOČET MESTA TRENČÍN na rok 2017 - návrh

19.08.2016 Moje vystúpenie na mestskom zastupiteľstve, ktoré predchádzalo podnetu.

18.08.2016 Môj podnet na prokuratúru vo veci štadióna

11.08.2016 Prečo som podporil štadión? - video s deklarovaným termínom výstavby futbalového štadióna zo zasadnutia MsZ zo dňa 02.07.2015

10.07.2016 VÝSTAVBA FUTBALOVÉHO ŠTADIÓNA V TRENČÍNE, MÔJ OTVORENÝ LIST POSLANCOM V TRENČÍNE

 

Ing. Miloš Mičega - kandidoval ako nezávislý

  • poslanec Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
  • predseda VMČ SEVER
  • predseda Komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania
  • predseda Komisie pre dohľad nad ukončením výstavby Modernizácie železničnej trate v meste Trenčín  - dočasná komisia
  • člen Cyklokomisie - dočasná komisia
  • Link na internetovú stránku Mesta Trenčín, podstránka o MsZ :       www.trencin.sk

 

Drahí priatelia, známi, ale aj náhodní návštevníci tejto stránky

Ešte neviem akou formou budem presne využívať túto časť webu. Jednotlivé príspevky a ich úpravu budem kreovať "za pochodu". Určite sa budem snažiť prezentovať tie udalosti, ktoré budem pokladať za dôležité. Aj keď si myslím, že to nebude úplne jednoduché, mojou snahou je  poskytnúť informácie nielen o mojej činnosti poslanca, ale aj celého poslaneckého zboru v Trenčíne.

január 2015

Miloš Mičega

PS : Všetko len do mojich časových možností.

 

 

 

 

 

 

Venované komunálnym voľbám 2014.

Aktualizované 19.01. 2016

Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN mesta Trenčín

 

Kompletná pozvánka na zasadnutie komisie

 

pozvanka-KZPDIaUP-mimoriadne-2007-04-25.pdf

 

 

 

Materiály : Grafika + Text

 

Podnety-ZaD_03--2017_1492973968.xls
schema-vymedzenia-zmien_17_04_04.pdf

ROZPOČET MESTA TRENČÍN na rok 2017 - návrh

Pre občanov zverejňujem k dispozícii návrh rozpočtu na rok 2017 poskytnutý poslancom dňa 17.11.2016.

VÝSTAVBA FUTBALOVÉHO ŠTADIÓNA V TRENČÍNE

Môj podnet na prokuratúru

18. augusta 2016

Čo predchádzalo podnetu?

Minulý rok MsZ,  vrátane mňa,  podporilo STRATEGICKÝ návrh primátora Rybníčka a schválilo projekt Rekonštrukcie futbalového štadióna s termínom začatia výstavby na jar 2016 a ukončením na jeseň 2017. 

So stavbou štadióna sa doteraz ešte nezačalo.  Dokonca nie je vydané ani územné rozhodnutie,  ktoré je základným podkladom pre pokračovanie procesu.  Stavebné povolenie sa bez takéhoto rozhodnutia nemôže vydať. 

Niektorí kolegovia poslanci na zasadnutí MsZ pod vedením primátora Rybníčka v júni,  v júli a do tretice už aj v auguste odmietli o tomto projekte diskusiu.  Niečo také,  ako DRŽ HUBU!

V júli som sa pýtal primátora mesta - viď video.  Emailom z exekutívy mi bol oznámený ich nesúhlas s mojím názorom. Tento sa následne aj naplnil (viď pdf príloha vedľa videa). Čo som mal už robiť?  Byť ticho a riskovať ohrozenie tohoto projektu.

Viac nižšie.

MsZ v Trenčíne 6.7. 2016
Moje vystúpenie

MsZ v Trenčíne 6.7. 2016, Ing Miloš Mičega, podnet k futbalovému štadiónu I

 

 

 

Odpoveď primátora je úplne na konci v prílohe v pdf.

Interpelacie--posledna-aj-Futbalovy-stadion.pdf

Odpoveď  primátora

 

Prečo?

Čo ďalej?

Lebo sa domnievam, že Mesto Trenčín koná ako nepríslušný stavebný úrad.

Znamená to, že akékoľvek jeho rozhodnutie v tejto veci bude protizákonné. Nie preto, že by bolo zle napísané, alebo by malo nejaké iné vady. Jednoducho preto, lebo ho ani nemôže vydať.

  1. Ak sa preukáže, že mám pravdu, tak sa začne konať na inom - príslušnom stavebnom úrade. Momentálne je aj tak stav konania v bode NULA (konanie je prerušené ešte len úplne na začiatku územného konania o umiestnení stavby). Takto sa zabezpečí zákonnosť stavebného postupu.
  2. Ak sa preukáže, že nemám pravdu, tak sa prakticky nič nedeje. Konanie môže pokračovať ďalej a zákonným spôsobom. Z hľadiska zachovania právnej istoty to bude pre ďalšie konanie pre stavebný postup len plus. 

A ešte jedna poznámka :

Podnet som podal vo svojom mene, pri plnom vedomí si následkov pre aj proti. Nesnažil som sa schovávať za niekoho alebo niečo. Svoje podozrenie na protizákonné konanie som viackrát vopred avizoval aj na zasadnutí zastupiteľstva.

 

Takže moje podanie je tu :

Okresná prokuratúra v Trenčíne
Bernolákova ulica
911 01 Trenčín

 

V Trenčíne dňa 15. júla 2016

 

VEC : ,,Futbalový štadión AS Trenčín  – podnet na preskúmanie zákonnosti 

 

 

 Mesto Trenčín, cit. „ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov  ..............“  vydalo dňa 20.06.2016 pod č.s. ÚSaŽP2016/1892/78863-05/Vi a MsÚ 2016/3145 rozhodnutie o prerušení územného konania o umiestnení stavby „Futbalový štadión AS Trenčín“.  Rozhodnutie je doručované verejnou vyhláškou.Na internetovej adrese stavebného úradu bolo zverejnené dňa 13.7.2016.

 

Nemám záujem riešiť a ani poukazovať na akékoľvek prípadné pochybenia v tomto procese. Mám záujem len na tom, aby bolo čo najskôr vydané rozhodnutie nielen o umiestnení stavby, ale aj o jej povolení a následne aby sa stavba realizovala, dokončila a užívala.Užívala v záujme Trenčanov a nášho mesta.  

 

Realizácia projektu môže byť zmarená aj tým, ak by„základné“ rozhodnutie, teda územné rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané v rozpore so zákonom, čo by mohlo mať za následok jeho zrušenie.V takom prípade by sa celý proces zastavil, resp. vrátil na začiatok. Mesto Trenčín nevidí problém v príslušnosti stavebného úradu, nakoľko v konaní aj po mojom upozornení pokračuje ako stavebný úrad. V reakcii na moje upozornenie som bol odkázaný na judikatúru Najvyššieho súdu SR z 23. mája 2013, sp.zn. 8 Sžp 13/2012. Domnievam sa, že táto sa nedá aplikovať na futbalový štadión v Trenčíne.

 

Osobne sa domnievam, že Mesto Trenčín nemôže byť v tomto konaní stavebným úradom. Koná síce o výstavbe nového štadiónu, ale na mieste pôvodného. Celé konanie sa dotýka aj jestvujúcich stavieb, ako objektu hlavnej tribúny štadiónu, osvetlenia plochy, inžinierskych sietí, oplotenia a pod., ktoré sú stále vo vlastníctve Mesta Trenčín.Domnievam sa, že predmetom konania sú nielen zmeny niektorých pôvodných(súčasných) stavieb, ale aj ich odstránenie. Podľa mňa tu dochádza ku konfliktu záujmu vlastníka stavby na strane jednej a stavebného úradu na strane druhej.  

 

Moje odborné a profesné skúsenosti ma vedú k tomu, aby som upozornil na tento stav. V súčasnosti je konanie procesným rozhodnutím prerušené, teda nie je dôvod domnievať sa, že mám záujem pozdržať proces. Naopak, mám záujem o vydaní zákonného meritórneho rozhodnutia. Z hľadiska zachovania právnej istoty aj pre ďalší priebeh konania a s tým nadväzujúcich konaní je podľa mňa dôvodné, aby sa posúdila príslušnosť stavebného úradu.

 

V súčasnosti, keď je konanie prerušené,  je stále čas na začatie celého procesu od začiatku. Moje podanie teda nemôže mať vplyv na posunutie nejakých termínov a pod. Lehoty pre rozhodnutie samé teda neplynú.  

 

S pozdravom

,,Futbalový štadión AS Trenčín“ – podnet na preskúmanie zákonnosti

Prečo som v roku 2015 podporil štadión?

11. augusta 2016

Aj preto, lebo Mgr. Richard Rybníček, primátor mesta Trenčín deklaroval termín výstavby nasledovne :

 

 

 

Začiatok výstavby : jar 2016

 

Koniec výstavby : jeseň 2017

Toto povedal primátor pri schvaľovaní štadióna :

(Termín bol daný jednoznačne)

 

 

 

Richard-Rybnicek-02-07-2015-futbalovy-stadion-termin.mp4

MÔJ OTVORENÝ LIST POSLANCOM V TRENČÍNE

Futbalový štadión v Trenčíne - ako ďalej?

10.  júla 2016

Vážené kolegyne a kolegovia,

aj v tento Pohodový čas pre Trenčín  (cháp posledný deň festivalu Pohoda)  si pokladám za svoju povinnosť obrátiť sa na Vás s jednou pracovnou,  ale hlavne pre všetkých TRENČANOV dôležitou témou.

 

Presne pred rokom (2.7.2015) devätnásti z nás podporili projekt výstavby futbalového štadióna.  Primátor Rybníček ho predložil ako STRATREGICKÝ projekt pre naše mesto.  Plne s tým súhlasím.  Prezentoval aj termín výstavby :  jar 2016 – jeseň 2017.

 

Termín začatia sa už zmeškal,  čo ma mrzí.  Za ešte väčšiu škodu pre TRENČANOV pokladám však to,  že nereálny je aj predpokladaný termín dokončenia.    

 

V stredu (6.7.) som na rokovanie zastupiteľstva pripravil materiál k štadiónu.  Už po druhýkrát niektorí z Vás odmietli zaradenie takéhoto riadneho bodu na naše rokovanie.  Cieľom materiálu bolo najmä získať základné informácie týkajúce sa súčasného stavu.

 

Deklarované termíny nebudú dodržané.  Je preto mojou psou povinnosťou, aby som sa v mene TRENČANOV pýtal.  Toto mi však aj pričinením niektorých z Vás nebolo umožnené.

Povoľovací proces je momentálne v štádiu územného konania, ktoré je PRERUŠENÉ (prerusenie-UK-futbalovy-stadion-Trencin).  Celý proces riadi Mesto Trenčín.  Z podkladov,  ktoré mám k dispozícii vyplýva,  že poslanci a verejnosť nie sú pravdivo informovaní o povoľovacom procese,  teda aj o stave výstavby.

Prezentovaný dôvod  (posúdenie z oblasti životného prostredia – viď prvá veta na druhej strane rozhodnutia Mesta)  na prerušenie územného konania pominul už 22.4.2015 (Rozhodnutie-OU-TN).  Ešte väčší problém je podľa mňa to,  že Mesto Trenčín koná ako nepríslušný stavebný úrad  (pozri § 119 ods. 3 stavebného zákona). (Oznam_MVaRR-SR_k_aplikacii_par_119_ods_3_stav_zakona)   Tento nezákonný postup bude mať za následok zastavenia konania.  Celý proces musí začať úplne od začiatku.  Opakujem, od začiatku.

TRENČANIA si zaslúžia nový štadión.  Zaslúžia si to všetci, čo sa pohybujú okolo futbalu.  Rodičia malých futbalistov majú právo vedieť,  ako to bude a kde budú trénovať.  Obyvatelia Sihote majú právo vedieť,  dokedy bude v tejto časti prebiehať intenzívna stavebná činnosť,  ktorá sa začala už rekonštrukciou železnice.  Podnikatelia to majú právo vedieť tiež – oni totiž nielen podnikajú,  ale aj zamestnávajú. 

 

Takže Vážené kolegyne a kolegovia !
Ako ďalej?

 

Ja som nemal umožnené pýtať sa,  tak sa pýtajte VY.  Ponúkam Vám otázky,  na ktoré treba hľadať odpovede : 

1.  Je pravda,  že Mesto Trenčín v územnom konaní koná v rozpore so zákonom ako nepríslušný stavebný úrad?

2.  Je pravda,  že ak Mesto Trenčín koná nezákonne,  celý povoľovací proces sa vráti na začiatok územného konania?

3.  Je pravda,  že rozhodnutie Mesta Trenčín o prerušení územného konania zo dňa 22.4.2016 nemalo byť ani vydané, lebo deklarovaný dôvod prerušenia pominul v deň jehovydania?

 

Keď budete vedieť odpovede,  tak ich prosím dajte na vedomie všetkým TRENČANOM.

 

Na záver :

Proces vydania stavebného povolenia na stavbu futbalového štadióna nie je ani tam, kde bol v júli minulý rok, lebo je o niekoľko procesných rozhodnutí späť.

Aj preto sa treba pýtať, lebo je ohrozený STRATEGICKÝ PROJEKT pre Trenčín.

PS

Z môjho profesného hľadiska nereagovať na vzniknutý stav si neviem ani predstaviť.

Výňatok zo stavebného zákona

§ 119

(3) Ak je na konanie príslušná obec ako stavebný úrad a je zároveň navrhovateľom, stavebníkom alebo vlastníkom stavby, alebo žiadateľom o povolenie terénnych úprav, prác alebo zariadení, ktoré sú predmetom konania, krajský stavebný úrad určí, ktorý stavebný úrad vykoná konanie a vydá rozhodnutie.

 

Oznámenie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky k § 119 ods. 3

Na stiahnutie TU :

Oznam_MVaRR-SR_k_aplikacii_par_119_ods_3_stav_zakona_02_2004.pdf

 

Rozhodnutie o prerušení územného konania  (dôvodom je iné konanie o odvolaní na OkÚ Trenčín)
vydané Mestom Trenčín

Na stiahnutie TU :

rozhodnutie-prerusenie-UK-futbalovy-stadion-Trencin.pdf

Rozhodnutie zverejnené na webe Mesta Trenčín  TU :   rozhodnutie.pdf

 

Rozhodnutie o odvolaní vydané dňa 14.4.2016 pod č.s. OU-TN-OOP3-2016/014203-002 Kom
vydané OkÚ Trenčín

K nahliadnutiu výňatok TU :

Na stiahnutie TU :

Rozhodnutie-OU-TN-OOP3-2016-014203-002-Kom.jpg
Rozhodnutie-OU-TN-OOP3-2016-014203-002-Kom--pravoplatnost.jpg

Návrh uznesení o príprave rekonštrukcie futbalového štadiónu a vybudovaní nového futbalového štadiónu a o zistení aktuálneho stavu 

Materiál zverejnený na webe Mesta Trenčín TU :   uznesenie%20o%20stadione.pdf

Materiál na stiahnutie TU :

navrh-uznesenia-o-futbalovom-stadione-trencim-micega.pdf

Materiál z rokovania MsZ v Trenčíne dňa 6.7.2016 stiahnutý na základe návrhu poslanca Mgr. Petríka

Výpis z hlasovania poslancov.

PARKOVANIE V TRENČÍNE

Tejto téme sa venujem TU :

Komisia životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania

Zápisnice zo zasadnutia komisie

 

Diskusia s poslancom „V kresle terajšku“

19. februára 2016

online televízia TRENČIANSKY TERAJŠOK

Prevádzkovateľom internetového portálu  www.tv.trencianskyterajsok.sk je pps slovakia s.r.o., Dolný Šianec 2, 911 01 Trenčin, zapísaná v OR Oddiel : Sro, vložka číslo:20293/R, Okresný súd Trenčín, (ďalej len prevádzkovateľ).

Mal som tú česť, ako prvý poslanec v Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne, zhodnotiť našu činnosť pred televíznymi kamerami internetovej televízie.

Nakoľko som predseda Mestskej časti SEVER, je len samozrejmé, že debata sa niesla v duchu našej časti. Takže nech sa páči.......

 

Nech sa NÁM darí.

 

Čo ma potešilo?

december 2015 / január 2016

V Trenčíne sú štyri mestské časti (MČ), pričom naša – MČ SEVER (Sihoť I-IV, Opatová, Pod Sokolice, Kubra, Kubrica) je najväčšia.

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne je zložené z 25 poslancov, z toho našu MČ zastupuje 8. Všetci sme zvolení po prvýkrát a formálne sme združení vo Výbore mestskej časti SEVER (VMČ).

 

 

 

Všetci máme za sebou prvý celý kalendárny rok našej činnosti. Toto je už obdobie, ktoré sa dá aj zhodnotiť. Existujú rôzne spôsoby, ako svojim voličom predložiť čiastočný odpočet svojej práce.

Dňa 3. decembra 2015 sa v Kultúrnom stredisku Opatová konalo zasadnutie VMČ SEVER. Na moje prekvapenie sa čiastočný odpočet dostavil sám.  Na tomto zasadnutí sa nám dostalo verejného poďakovania za vykonanú prácu. V mene občanov ho pripravila pani Gavendová z Opatovej.

 

Pani Gavendová na zasadnutí VMČ SEVER symbolicky ocenila niektorých poslancov. Vlastnoručne vyrobené medaile za zvuku harmoniky dostali Miloslav Baco, Ľubomír Horný, Ladislav Matejka a Miloš Mičega. Kolega Martin Smolka dostal „Svätoplukove prúty“, ako symbol súdržnosti.

 

Bez zbytočných rečí dodávam, ĎAKUJEM, vlastne ĎAKUJEME.

 

                                                                                                                                 Miloš Mičega

Informácia o tejto milej udalosti bola zverejnená v mestských novinách - mesačník INFO 1/2016.

hľadajte na strane č. 5 vpravo dole

 

 

INFO vo formáte pdf TU :

 

vľavo fotografia článku v INFE

vpravo spoločná fotografia s pani Gavendovou

INFO-01-2016.pdf
noviny INFO 1/2016
mesačník mestských novín Mesta Trenčín, strana č. 5 vpravo dole

 

Zriadenie Oblastnej organizácie cestovného ruchu    TRENČÍN A OKOLIE

september, 2015

Dňa 27. januára 2015 sa po prvýkrát po ostatných komunálnych voľbách stretli poslanci MsZ s primátorom mesta a ďalšími hosťami na pracovnom rokovaní v Hoteli Elizabeth vo veci založenia oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR). Na stretnutí bol predložený návrh na založenie OOCR „TRENČÍN A OKOLIE“, ktorý prezentoval PhDr. Ján Svoboda, PhD., generálny manažér Hotela Elizabeth. Dnes už môžem uviesť, že zastupoval jedného zo zakladajúcich členov OOCR.

 

Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne bol dňa 16.9. 2015 predložený návrh na schválenie založenia Oblastnej organizácie cestovného ruchu „TRENČÍN A OKOLIE“.
Návrh predložili dvaja poslanci, konkrétne  

Ing. Miloš MIČEGA   a   Ing. Vladimír PORUBAN.

Návrh bol schválený, za čo kolegom poslancom ďakujem.

Od prvého stretnutia v januári 2015 bolo dosť času na prípravu materiálov a podkladov na založenie OOCR, podarilo sa to však až v septembri 2015. Je to projekt založený na podporu cestovného ruchu a tým aj zamestnanosti v našom, Trenčianskom regióne.

Som rád, že som sa spolupodieľal na tomto procese. V spolupráci s pracovníkmi mestského úradu sme s kolegom predložili materiál, ktorý síce nie je v našej odbornej pôsobnosti, ale určite možno konštatovať, že DOBRÁ VEC SA PODARILA a to je hlavné. 

Návrh na schválenie založenia Oblastnej organizácie cestovného ruchu tu :

Informácie v médiách

 

Článok v týždenníku MY a denníku SME. Dňa 5.8. 2015 vyšiel v denníku SME článok s názvom "Podpora turizmu v meste narazila na prekážky". Link na článok je nižšie v časti "Čo píšu iní : (link)

Výňatok z článku : "Návrh na založenie organizácie v Trenčíne predstavil Svoboda mestským poslancom v januári tohto roka. Zastupiteľstvom však návrh neprešiel."

 

Moje informácie a skúsenosti

 

Nakoľko systém financovania OOCR umožňuje získať štátnu dotáciu vo výške až 90, resp. 80 % investovaných peňazí do rozvoja cestovného ruchu prostredníctvom organizácie, rozhodol som sa okamžite konať.  Jednoznačne ma k tomu viedla osobná pracovná skúsenosť z Trenčianskych Teplíc.

Systém OOCR je taký, že členom musí byť minimálne jedna samospráva. Bez jej účasti nie je možné založiť OOCR. 

Myslím, že netreba ani dodávať, že bez účasti Mesta Trenčín sa o založení OOCR Trenčín a okolie nedá ani uvažovať.

Záverečný proces v jednoduchosti

07.08.2015     Elektonicky som oslovil poslancov, aby napomohli naštartovať proces založenia OOCR

10.08.2015     Na mimoriadnom zasadnutí MsZ v Trenčíne som opätovne a verejne požiadal poslancov o okamžité naštartovanie procesu založenia OOCR. Vysvetlil som výhody jej založenia. Uviedol som aj to, že ak nechceme vložiť do OOCR peniaze mesta, tak nech napomôžeme OOCR iba založiť. Založiť a ostatné subjekty nechať same vyvíjať aktivity v prospech rozvoja cestovného ruchu v Trenčíne. Samozrejme s tým, že si vložia svoje peniaze a sami si budú nárokovať podporu - dotáciu od štátu. Moje vystúpenie na MsZ je na videu nižšie a prepis je v zápisnici zo zasadnutia z MsZ na strane č. 27. Link na zápisnicu TU :  www.trencin.sk

11.08.2015     Ako predseda "stavebnej" komisie som zaradil problematiku o založení OOCR na zasadnutie komisie, viď bod č. 13 na strane č. 10 zápisnice. Link na zápisnicu TU : Zaznam-z-komisie-11-08-2015  alebo aj TU : www.trencin.sk

26.08. až 02.09.2015     Bol som mimo SR. Po návrate domov som sa dozvedel, že proces založenia OOCR "ustrnul". Čakal som na závery z finančnej a majetkovej komisie.

11.09. až 15.09.2015     Príprava návrhu na uznesenie spolu s podkladmi. Činnosť, na ktorej sa podieľali pracovníci mestského úradu a kolega Poruban. Dovolím si poznamenať, že to zasiahlo tri dni pracovného voľna (sobota, nedeľa a sviatok).

16.09.2015     Materiál predložený ako poslanecký návrh na zasadnutie MsZ. Dodávam, že materiál sme ešte ráno dorábali a s pracovníkmi mestského úradu pripravili na zastupiteľstvo ako sa vraví, 5 minút po dvanástej. 

 

Za pripomenutie stojí aj to, že schválením návrhu v MsZ sa zavŕšila etapa založenia OOCR len v Trenčíne. Tento proces musia absolvovať ďalšie 4 obce. V jednoduchosti uvediem, že OOCR musí schváliť svoje stanovy, absolvovať proces kreovania štruktúr, zaregistrovať sa na príslušnom ministerstve (lehota do 30 dní) schváliť rozpočet, navrhnúť investície ešte v roku 2015, uskutočniť procesy verejného obstarávania (rôzne lehoty) a zmysluplne zabezpečiť investovanie ešte v tomto roku, aby sa 80 - 90 % investovaných peňazí mohlo do OOCR v roku 2017 vrátiť ako dotácia zo štátneho rozpočtu. 

Takže v OOCR majú čo robiť. Nezostáva mi nič iného, len dodať Veľa šťastia.

Celé zasadnutie MsZ v Trenčíne zo dňa 10.08. 2015 je k dispozícii na priloženom videu 

                                   

Celá debata o OOCR sa dá pozrieť v čase od 01:08:04 do 01:24:30, resp ešte minúta v čase od 01:37:28

Priebeh (výber)

00:02:47

Na začiatku rokovania mimoriadneho zasadnutia MsZ som navrhol zaradiť do rokovania bod s názvom Rôzne, aby som mohol vysvetliť proces založenia OOCR a tým ho naštartovať.

01:08:04

Moje vystúpenie k prerokovanému bodu programu - končí v čase 01:12:56

01:18:48

Moja faktická poznámka. Vyjadril som sa k tomu, že ak nechceme vkladať do OOCR peniaze Mesta Trenčín, tak pomôžme túto organizáciu aspoň založiť - končím v čase 01:21:27

01:24:30

Koniec debaty o OOCR.

01:37:28        

Moja faktická poznámka. Na záver som sa vrátil k OOCR - končím v čase 01:38:22

ZÁVER

Zhodnotenie, resp. pripomienkovanie procesu zriadenia Oblastnej organizácie cestovného ruchu TRENČÍN A OKOLIE nechám na iných.

 

BOJUJEME S REKLAMNÝMI STAVBAMI? Je to na PARÁDU.

apríl, 2015

Bojujeme-s-reklamnymi-stavbami.pdf

      V závere je rozpracovaná štatistika k dátumu 11.6.2015.

Keďže od 14.4. 2015 do 11.06.2015, teda za cca 2 mesiace sa mi nepodarilo zabezpečiť údaje od všetkých oslovených 47 stavebných úradov, resp. obcí, materiál nie je ešte skompletizovaný a dokončený. V závere je neúplná štatistika k dátumu 11.06.2015.

Pri zahájení zberu informácií k tomuto materiálu som nepredpokladal, že niektoré obce budú  mať problém poskytnúť požadované informácie, dokonca aj s odvolaním, že ich nemajú k dispozícii. Na základe tohoto zistenia pripravujem aj materiál o EXCELENTNOSTI narábania s klamstvom zo strany niektorých úradov.  

Na úvod musím uviesť, že tento materiál nie je proti reklamným spoločnostiam a ani o nich. Myslím, že slušné reklamné spoločnosti, ktorých je väčšina, nie sú samé spokojné so stavom, aký je v súčasnosti na trhu s vonkajšou reklamou.

Tento materiál je o novele stavebného zákona, ktorá sa týkala reklamných stavieb. Stavebnému zákonu, resp. „stavebnému právu“ sa venujem takmer 20 rokov, takže je to len doplnenie mojej práce z roku 2013 s názvom Vývoj, súčasnosť a problémy stavebného práva na Slovensku. V tejto práci som uviedol príklady novelizácie stavebného zákona. Príklady s prívlastkom nesystémové, nekoncepčné, účelové, nepripravené, pomalé a nereflektujúce. Tento materiál ich po odbornej úprave doplní. Prívlastok mu ešte vymyslím.  

"Som presvedčený, že je prvým nástrojom, ktorý by mohol byť prelomovým v regulácii vonkajšej reklamy“ povedal poslanec a primátor Žiliny Igor Choma, ktorý legislatívu aj s Renátou Zmajkovičovou (obaja Smer-SD) presadil. [HNonline.sk, 26.01.2015] 

Prvých sto dní sa obvykle dáva novým vládam ako obdobie, v ktorom nie sú podrobované tvrdšej kritike zo strany médií a opozície. Od 2.1.2015 je účinný zákon č. 293/2014Z.z., ktorý novelizoval stavebný zákon. /zákon č. 50/1976 Zb./

Za nami je prvých sto dní účinnosti tejto novely. Pokúsim sa o malú analýzu na báze jednoduchých porovnaní bez nejakých odbornejších konštrukcií. /v zátvorke uvádzam odkaz na paragrafové znenie stavebného zákona – SZ/

ZA PRVÉ POZITÍVUM pokladám zadefinovanie reklamných stavieb.

Doterajší pojem reklamné zariadenia nahradil pojem reklamné stavby spolu s ich presným zadefinovaním /§ 43 ods. 2 a 3 SZ/. Reklamná stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou ........

Ak bol doteraz rovnaký postup pri povolení reklamných zariadení o ploche napr. 1, 5, 20 alebo aj 50 m2 a viac, tak dnes máme reklamné stavby rozdelené do troch základných skupín. Reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2 ● na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 ● a na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2. Takže máme skupinu do 3 m2, od 3 do 20 m2nad 20 m2. Tie najpoužívanejšie reklamné stavby popri cestách, budem ich volať "billboardy", majú plochu do 20 m2.

Rozdelenie reklamných stavieb podľa plochy by som mal za sebou. Teraz sa pokúsim v krátkosti uviesť rozdelenie podľa povoľovacích procesov.

Na úvod si dovolím upozorniť, že v stavebnom zákone bol a je definovaný pojem STAVBA /§ 43 ods. 1 SZ/. REKLAMNÁ STAVBA je zavedený nový pojem, tak ako som uviedol vyššie. Takže máme pojem stavba a reklamná stavba. K týmto pojmom sa ešte vrátim v ďalšej časti. 

 

ZA DRUHÉ POZITÍVUM pokladám zjednodušenie povoľovacích procesov pri niektorých  reklamných stavbách.

Reklamné stavby nevyžadujú rozhodnutie o umiestnení stavby. /§ 39a ods. 3 písm. e) SZ/

Z povoľovacieho procesu je výnimka pri reklamných stavbách, na ktorých má najväčšia informačná plocha veľkosť do 1,2 m2, umiestnených na stĺp verejného osvetlenia alebo na stĺp trakčného vedenia, ak nezasahujú do prejazdného profilu pozemnej komunikácie ani do priechodového prierezu dráh. Pri takýchto reklamných stavbách sa stavebné povolenie ani ohlásenie nevyžaduje /§ 56 písm. j) SZ/. Povinnosti vyplývajúce z iných právnych predpisov tu však nie sú dotknuté. (vlastnícke, dopravné, bezpečnostné a pod.)

Pri reklamných stavbách s najväčšou informačnou plochou menšou ako 3 m2 postačí ohlásenie stavebnému úradu /§ 57 SZ/. Patria sem aj reklamné stavby s menšou plochou ako 1,2 m2, ak nie sú umiestnené na stĺpe verejného osvetlenia alebo na stĺpe trakčného vedenia. Takže aj tieto „mikro....“ musia byť ohlásené stavebnému úradu, ak sú napr. na oplotení, fasáde domu, uchytené o strom a pod.

Z praxe uvediem, že reklamné stavby do 3 m2 nie sú z hľadiska stavebnotechnického o nič zložitejšie stavebné konštrukcie, ako drobné stavby /§ 139b ods. 6 a ods. 7 SZ/, pri ktorých postačuje taktiež iba ohlásenie stavebnému úradu. Ľudovo sa drobné stavby definujú ako prízemné stavby so zastavanou plochou do 25 m2 a výškou 5 m. Takže altánok, garáž, letná kuchyňa, bicykláreň, sklad, kôlňa a pod. pôjdu rovnakým režimom ako nejaká „tabuľa“ s plochou do 3 m2.

Ostatné reklamné stavby s plochou väčšou ako 3 m2, resp. 20 m2 vyžadujú stavebné povolenie postupom podľa stavebného zákona /§ 58 a násl. SZ/.

ZATRETIE POZITÍVUM pokladám zjednodušenie užívania reklamných stavieb.

Ohlásené reklamné stavby nepodliehajú kolaudácii. Kolaudačné rozhodnutie sa nevyžaduje ani na reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 /§ 76 ods. 4 SZ/. Kolaudujú sa len tie, ktoré majú nad 20 m2.

 

ZA ĎALŠIE POZITÍVA pokladám ..

....určenie lehoty na začatie stavby pri ohlásení /§ 57ods. 2 SZ/,
....zavedenie jednotnej výšky pokuty pri porušení stavebného zákona pre všetky subjekty (podnikateľ, nepodnikateľ, firma - všetkým rovnako) a
....povinnosť označenia reklamnej stavby jej vlastníkom /§ 86 ods. 4  SZ/. Nesplnenie tejto povinnosti je pod pokutou /§ 105 ods. 5 písm. d), resp. § 106 ods. 4 písm. d) SZ/.
Možno sú aj iné pozitíva, je to vec názoru. Ja ich moc už nevidím.

NEGATÍVA SOM ZHRNUL DO JEDNÉHO CELKU. Nedá sa mi z toho nič vyzdvihnúť. Pokúsim sa teda tak, že budem simulovať rôzne situácie :

1.          Sankcia – pokuta. 

Doteraz hrozila fyzickej osobe – nepodnikateľovi za nepovolené reklamné zariadenie pokuta do 332 € /už zrušený § 105 ods. 1 písm. g) SZ/ a podnikateľovi alebo podnikateľskému subjektu do 13 278 € /už zrušený § 106 ods. 1 písm. e) SZ/. Myslím si, že za jeden billboard popri ceste vcelku "odstrašujúca" sankcia. 

Pokuta hrozí aj dnes a všetkým rovnako. Nie je tu žiadny priestor na nejaké lavírovanie. Rozložím to však na drobné. Za nepovolenú („čiernu“) reklamnú stavbu do 3 m2 je pokuta 150 €, od 3 do 20m2 je pokuta 250 € a nad 20 m2 je pokuta 450 €. Keď som vyššie uviedol pojem odstrašujúca sankcia, taktu dám prívlastok „smiešna“.  Zopakujem smiešna.

2.          Prečo je sankcia smiešna?

Kto pozná postup v správnom konaní, tak vie čo to obnáša. Stavebný úrad musí zabezpečiť podklady-dôkazy, zaslať oznámenie o začatí konania a predvolanie, ústne konanie, miestna obhliadka, možno doplnenie podkladov, predvolanie svedkov a iné. Celé by to malo skončiť rozhodnutím so smiešnou sankciou. Môže nasledovať odvolanie a aj musí, lebo len blázon by sa neodvolal. Nemá totižto čo stratiť. Sankcia nemôže byť vyššia (je pevne stanovená) a za odvolanie sa neplatí. Odvolacie konanie je taktiež určitý proces, ktorý vyžaduje svoje postupy a má pravidlá. Celé je to ukončené rozhodnutím odvolacieho orgánu. Ten tu smiešnu pokutu potvrdí a je naozaj koniec, alebo zistí nejakú vadu v konaní stavebného úradu a rozhodnutie zruší a vráti na nové prerokovanie a rozhodnutie. Vtedy ide celé opäť od začiatku.

Ubezpečujem každého, že tento proces je drahší ako nominálna hodnota pokuty. Pokuta nemá byť náhradou za náklady konania, ale nemala by byť ani smiešna. Dúfam, že je každému zrejmé, že náklady na správne konanie stavebného úradu znáša obec/mesto, teda obyvateľ obce/mesta.

Celý popísaný proces nie je konaním na týždeň – dva, dokonca si myslím, že ani nie na mesiac/dva. Domnievam sa, že ak sa aj celý proces dotiahne do právoplatného rozhodnutia a zaplatenia pokuty, tak výnos z reklamy ju zaplatí, ale to je o inom.

 

3.          Odstránenie stavby.

Nebudem rozoberať doterajší postup, lebo pre reklamné zariadenia nebol v stavebnom zákone samostatne upravený. Skúsim sa pozrieť na súčasný zákonný postup odstraňovania reklamných stavieb. Na ich odstránenie sa povolenie stavebného úradu nevyžaduje /§ 88 ods. 6 SZ/.

Väčšina si pravdepodobne povie, že to je v poriadku. No je, ale len v tom prípade, ak ju chce odstraňovať ten, komu patrí. Teda jej vlastník. Čo však s takou, ktorú jej vlastník nechce odstrániť?

4.          Poďme teda odstrániť nepovolenú reklamnú stavbu neznámeho vlastníka!

Tento proces je novo upravený v § 88 ods. 7 stavebného zákona. Umožňuje odstrániť nepovolenú reklamnú stavbu neznámeho vlastníka aj na základe ohlásenia. Ohlásenie podáva vlastník pozemku alebo stavby, kde je táto nepovolená reklamná stavba umiestnená. Nazvime ho „Majiteľ“. Vlastník stavby sa tu používa preto, lebo reklamná stavba sa dá postaviť aj na inú stavbu, napr. na strechu budovy alebo uchytiť o fasádu, oplotenie a pod. Ohlásenie môžu podať aj iné subjekty s „iným právom“ /§ 139 ods. 1 písm. a) až c) SZ/, napr. nájomníci a iní, ak nedali súhlas s reklamnou stavbou. Stavebný úrad v lehote do 30 dní oznámi osobe, ktorá podala ohlásenie, že k odstráneniu reklamnej stavby nemá námietky. Takáto reklamná stavba môže byť odstránená až po doručení oznámenia stavebného úradu. Toto platí pri neznámom vlastníkovi reklamnej stavby /§ 88 ods. 7 písm. a) SZ/.

Skúsim to povedať asi takto :

Keď na mojej nehnuteľnosti niekto neznámy postaví čiernu reklamnú stavbu, tak stavebnému úradu ohlásim jej odstránenie a po súhlase stavebného úradu ju môžem odstrániť. Znie to jednoducho, ale podľa mňa to až tak jednoduché nie je.

Pýtam sa :

Prečo má stavebný úrad dávať súhlas na odstránenie? Prečo je tu táto komplikácia? Prečo si nemôže Majiteľočistiť“ svoju nehnuteľnosť od billboardu postaveného bez akéhokoľvek jeho súhlasu? Prečo ....? Prečo ....

Odpovedám si :

Najskôr citujem § 32 ods. 1 správneho poriadku (zákon č. 71/1967 Zb.) „Správny orgán je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania.“.

Ak to mám zjednodušiť, tak stavebný úrad musí najskôr zistiť, či mu ohlásenie odstránenia nepovoleného billboardu podal naozaj Majiteľ. Ak je tento postavený na pozemku a nie na stavbe, tak majiteľ tohto pozemku sa dá prakticky overiť iba geodetom. Takéto zameranie v teréne stojí cca 250 €. Predstavte si tú tortúru pre jeden billboard. Za ten čas, Vám pribudnú ďalšie vedľa. Keď sa Vám aj podarí všetko zdokladovať, tak Vás môže aj ŠĽAK TRAFIŤ. Viete prečo? Ten neznámy vlastník billboardu v jednej peknej noci tú reklamnú stavbu – billboard premiestni o niekoľko metrov vedľa. Viete čo nasleduje? Všetko nanovo. Všetko, ale komplet, teda od ohlásenia. Ten billboard je už de jure „úplne inou“ nepovolenou reklamnou stavbou.

5.          Poďme skúsiť odstrániť nepovolenú reklamnú stavbu vlastníka, ktorého poznáme!

Postup je takmer presne taký istý ako pri neznámom vlastníkovi billboardu. Ohlásenie podáva Majiteľ, len predtým, ako sa dá súhlas s jeho ohlásením, vyzve sa jej vlastník, či ju náhodou neodstráni sám /§ 88 ods. 7 písm. b) SZ/. Keď ju neodstráni a ani nepremiestni, tak ju odstráni oznamovateľ (Majiteľ) na náklady vlastníka reklamnej stavby /§ 88 ods. 8 SZ/. Samozrejme so súhlasom stavebného úradu, ktorý by si mal overiť všetky vlastnícke práva, tak ako som uviedol vyššie. Potom si môže za to vymáhať náklady, ale to je mimo stavebného úradu.

6.          Poďme nariadiť odstránenie nepovolenej reklamnej stavby.

Skúsim dať varianty z pozície stavebného úradu :

a) Poznám VLASTNÍKA nepovolenej reklamnej stavby. Odstránenie nepovolenej STAVBY sa nariaďuje jej VLASTNÍKOVI  /§ 88 ods. 1 písm. b) SZ/.
b) Nepoznám VLASTNÍKA nepovolenej reklamnej stavby. Odstránenie nemám komu nariadiť. (Ak sa k stavbe nikto nehlási, tak patrí štátu – vecné právo. V tomto prípade by som mal odstránenie nariadiť teda štátu – príslušnému okresnému úradu?! – toto viac nerozoberám)

Najskôr si dovolím uviesť citáciu zo stavebného zákona :

 „Stavebný úrad nariadi VLASTNÍKOVI stavby odstránenie stavby postavenej bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním alebo bez písomného oznámenia stavebného úradu podľa § 57 ods. 2 pri stavbách, ktoré treba ohlásiť; odstránenie stavby sa nenariadi iba v prípadoch, keď dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejným záujmom“. /§ 88 ods. 1 písm. b) SZ/

 „Odstránenie stavby podľa odseku 1 písm. b) nariadi stavebný úrad VLASTNÍKOVI stavby, ktorý je stavebníkom, alebo nájomcovi stavby, ak je stavebníkom podľa § 58 ods. 3.“ /§ 88 ods. 2 SZ/

V úvode som uviedol, že sa k pojmom STAVBA a REKLAMNÁ STAVBA ešte vrátim. Predmetná novela stavebného zákona spravila zo stavebných úradov pozorovateľov a štatistov. Prečo? Keď nepoznáte VLASTNÍKA STAVBY, nemáte komu nariadiť, aby ju odstránil /§ 88 ods. 2 SZ/. Keď poznáte VLASTNIKA STAVBY, tak mu môžete nariadiť odstránenie, ale .... Ale čo s REKLAMNOU STAVBOU?

Konanie, ktoré sa začína na podnet správneho orgánu je konaním z moci úradnej (ex offo). Uvedené konanie začaté ex offo možno aplikovať pri STAVBÁCH ale podľa mňa nie pri REKLAMNÝCH STAVBÁCH. Toto sú dva pojmy. Dve základné rozličné definície zavedené v § 43. Takže § 88 ods. 1 SZ pojednáva o stavbách a nie o reklamných stavbách, na ktoré ho podľa mňa nie je možné aplikovať. Pri odstraňovaní nepovolenej reklamnej stavby sa aplikuje iba § 88 ods. 6 až 8 SZ. Jej odstránenie musí byť vopred ohlásené a potrebný je súhlas stavebného úradu. Takže, ak majiteľ nehnuteľnosti neohlási odstránenie nepovolenej reklamnej stavby (nikto ho nemôže donútiť) a stavebný úrad má aj vedomosť o takejto reklamnej stavbe (môže sa o nej dozvedieť vlastnou činnosťou alebo z podnetu kohokoľvek) tak aj v takomto prípade prakticky nemôže nič.

Zavedením dvoch pojmov – stavba a reklamná stavba sa postupuje v dvoch režimoch. Konanie ex offo nepripadá teda do úvahy, lebo takto sa postupuje iba pri stavbách.

Už viete, prečo Je to NA PARÁDU?

Lebo na nič inéto nie je, aspoň nie pre stavebné úrady.

PS :

PRE OBJEKTÍVNOSŤ MUSÍM UVIESŤ prínos novely stavebného zákona pri aplikácii pre mestá/obce. Je to vtedy, ak sa nepovolená reklamná stavba postaví na ich pozemku. Vtedy majiteľ (mesto/obec) ohlási odstránenie takejto reklamnej stavby a stavebný úrad, už popísaným postupom vydá súhlas s odstránením takejto nepovolenej reklamnej stavby.  

 

Každá práca by mala byť doplnená o exaktné údaje. Ja ich doplním po ich sumarizácii. Pripravujem ŠTATISTICKÉ ukazovatele stavebných úradov pri aplikovaní novelizácie stavebného zákona od 2.1.2015 v Bratislave a ostatných krajských mestách. Predpoklad do 30.4.2015.

 

 

Ku štatistike dám zatiaľ iba jedno info : JE TO KATASTROFA.

ŠTATISTIKA, rozpracovaná

tabulka-udajov-2015-06.pdf

 

Futbalové ihrisko v Trenčianskych Biskupiciach

marec, 2015

Po novembrových komunálny chvoľbách to bola asi prvá vážnejšia téma na programe zasadnutia zastupiteľstva. Nie z hľadiska odborného, kompetenčného a pod., ale z hľadiska politického. Dve volebné obdobia odsúvaná téma, stále otvorená a nevyriešená. Stretli sa dve záujmové skupiny. Za zachovanie ihriska a za jeho zrušenie. Obe majú legitímne právo na svoj názor. Domnievam sa však, že poslanec má mimo práva na svoj názor aj jednu povinnosť. Musí rozhodnúť.

Nie vždy je rozhodovanie ľahké.

Zvážil som všetky mne dostupné odborné podklady a zverejnené informácie. Z hľadiska zachovania ďalšieho rozvoja tejto časti mesta som sa rozhodol v prospech zaradenia pozemku pre zastavanie nízko podlažnou bytovou výstavbou.

Celé zasadnutie MsZ v Trenčíne zo dňa 18.03. 2015 je k dispozícii na priloženom videu 

                                   

Priebeh (výber)

02:08:31

Začiatok bodu programu Zmeny a doplnky č. 1 k Územnému plánu mesta Trenčín – doplnenie podnetu na zmenu funkčného využitia lokality – bývalé futbalové ihrisko Biskupice

02:56:48

Moje vystúpenie k prerokovanému bodu programu - končí v čase 03:10:52

03:25:36

Moja faktická poznámka.

03:26:52

Vystúpenie primátora mesta Mgr. Rybníčka - končí v čase 03:45:05

03:57:09         

Hlasovanie

Letecký snímok z februára 2015

Smerný územný plán z roku 1974

Reportáž TA3
20.03.2015, 10:40:00, Zdroj : TA3

 

Odkúpenie pozemku Mestom Trenčín pokladám za nereálne, lebo keď chce niekto niečo kúpiť, tak musí mať aj predávajúceho. Ja som doteraz nikde nezachytil, že by pozemok pod hracou plochou bol na predaj. Ostatné v mojom blogu .....

 

 

MODERNIZÁCIA ŽELEZNIČNEJ TRATE

 

Prvýchsto dní sa obvykle dáva novým vládam ako obdobie, v ktorom nie sú podrobovanétvrdšej kritike zo strany médií a opozície. Od 2.1.2015 je účinný zákon č.293/2014 Z.z., ktorý novelizoval stavebný zákon. /zákon č. 50/1976 Zb./

"Sompresvedčený, že je prvým nástrojom, ktorý by mohol byť prelomovým v reguláciivonkajšej reklamy" povedal poslanec a primátor Žiliny Igor Choma,ktorý legislatívu aj s Renatou Zmajkovičovou (obaja Smer-SD) presadil. [HNonline.sk 26.01.2015]

Zanami je prvých sto dní účinnosti tejto novely. Pokúsim sa o malú analýzuna báze jednoduchých porovnaní bez nejakých odbornejších konštrukcií. /vzátvorke uvádzam odkaz na paragrafové znenie stavebného zákona – SZ/

18.02.2015

Na najbližšom zasadnutí MsZ, ktoré sa bude konať dňa 25.02. 2015 navrhujem zriadenie dočasnej komisie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne s názvom Komisia pre dohľad nad ukončením výstavby Modernizácie železničnej trate v meste Trenčín, skrátený názov : KDVMŽT.  

 

 

zsr_komisia_msu_dovodova_sprava_.pdf

Odkazy na webovú stránku Mesta Trenčín

     * dôvodová správa

www.trencin.sk

     * program zasadnutia MsZ dňa 25.02.2015 (bod č. 15)

www.trencin.sk

25.01.2015

 

O tejto stavbe sa už popísalo veľa. Je to stavba, ktorá sa svojím rozsahom, ale najmä dopadmi za ostatné desiatky rokov najviac dotýka priamo obyvateľov mesta.

Dlhodobá neodôvodnená rozostavanosť a s tým spojené neúmerne predlžovanie výstavby majú jednoznačne negatívny vplyv na chod mesta a jeho obyvateľov.

Každý z nás má právo na zaujatie stanoviska k uvedenej téme. Aj keď z hľadiska príslušnosti riešenia vzniknutých problémov sa nejedná o kompetenciu poslancov MsZ, využil som svoje právo a ako poslanec som pripravil materiál na zasadnutie MsZ dňa 20.1.2015. 

 

Materiál, ktorý som pripravil touto formou predkladám v plnom znení. Navyše k nemu prikladám aj dve tabuľky, ktoré dokumentujú základné členenie povoľujúcich orgánov procese výstavby z hľadiska príslušnosti podľa ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vrátane zmeny v ich názve (sídlo neuvádzam) spolu s odkazom na zákonný predpis, podľa ktorého vykonávali, resp. vykonávajú činnosť. 

POPIS :

SITUÁCIA - príloha z rozhodnutia špeciálneho stavebného úradu s členením 3 stavebných objektov
SITUÁCIA - fotografia z 01/2015, kde už je vidieť členenie podľa prílohy z rozhodnutia

Pred poľom a Opatovská /január 2015/

 

zsr_dovodova_sprava__1421353634.pdf

ČLENENIE POVOĽUJÚCICH ORGÁNOV PODĽA STAVEBNÉHO ZÁKONA

zsr_stavebne_urady_cast_I_1421744028.pdf

Stavebné úrady - časť I.
zsr_stavebne_urady_cast_II.pdf

Stavebné úrady - časť II.