Naposledy doplnené dňa : 23.11.2014.

23.11.2014          doplnená ZÁPISNICA mestskej volebnej komisie o výsledku volieb

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

VOĽBY V MÉDIÁCH

http://www.sme.sk/komunalne-volby/2014/vysledky/obec/12804/trencin

http://trencin.sme.sk/c/7497046/richard-rybnicek-bude-primatorom-aj-dalsie-styri-roky.html

http://trencin.sme.sk/c/7497422/trencania-prekopali-mestsky-parlament.html

Možnosť pozrieť aj bývalé obsadenie zastupiteľstiev a primátorov (starostov) na Slovensku

ZÁPISNICA mestskej volebnej komisie o výsledku volieb

ZAPISNICA-mestskej-volebnej-komisie-o-vysledku-volieb_1416760467.pdf
ZÁPISNICA mestskej volebnej komisie o výsledku volieb

15.11.2014 (sobota) - Termín konania volieb                                  volí sa od 7,00 hod do 20,00 hod

NA KANDIDAČNEJ LISTINE MÁM ČÍSLO

Ing. Miloš Mičega

nezávislý kandidát na poslanca mestského zastupiteľstva
za obvod č. 3 - SEVER
(Sihoť I-IV, Opatová, Pod Sokolice, Kubrá, Kubrica)

Ďakujem všetkým 1106 obyvateľom nášho mesta, čo ma podporili podpisom pod petíciu za moju kandidatúru. Ďakujem aj tým, čo mi pomohli so zbieraním podpisov.

Veci budem riešiť na odbornej báze a nie na straníckom princípe.

Ing. Miloš Mičega, v.r.

MOJE NOSNÉ TÉMY A ČO PONÚKAM

BULLETIN

BULLETIN po jednotlivých stranách (posledná foto je dvojstránka)

ČO BY SOM CHCEL O SEBE POVEDAŤ?

Rozhovor nielen o programe
(z bulletinu)

Rozhovor-nielen-o-programe_1414879304.pdf

Rozhovor

Môj program

K jednotlivým oblastiam sú uvedené základné tézy doplnené o konkrétne návrhy riešenia.

Bezpečnosť

Budem presadzovať rozšírenie bezpečnostného kamerového systému.
  Treba sa zamerať najmä na tie miesta, kde je zvýšený pohyb seniorov a detí (objekty zdravotníctva, školy, ihriská a pod.).

Doprava

Budem riešiť statickú dopravu, najmä parkovanie motorových vozidiel na verejných komunikáciách.
Začať treba s tým, čo je rýchle, efektívne a finančne nenáročné. Je to úprava jestvujúceho dopravného režimu a dopravného značenia pri minimálnych nákladoch na stavebnú činnosť.

Budem presadzovať dôsledne doriešenie dopravnej obslužnosti a statickej  dopravy pri každej väčšej a novej výstavbe.
Územný plán je regulačný nástroj v rukách mesta - samosprávy. Stavby treba vždy regulovať. Nové treba povoliť len vtedy, ak bude zabezpečená dopravná obslužnosť územia z hľadiska statickej, ale aj dynamickej dopravy.

Podporím výstavbu cyklotrasy. 
Konečne treba zadefinovať umiestnenie cyklotrás a odčleniť zraniteľných cyklistov od motorovej dopravy. To isté platí aj o odčlenení cyklistov od ešte zraniteľnejších chodcov. Mestské cyklotrasy musia nadväzovať na regionálne, ktoré rieši územný plán VÚC Trenčianskeho kraja. Tento problém musia riešiť odborníci spolu s cyklistami. 

Budem riešiť dopravnú situácia bytových domov na Armádnej ulici napojených na Sibírsku ulicu.
Nesprávnym regulovaním výstavby zo strany Mesta Trenčín v roku 1995 sa vytvorila dlhodobo neudržateľná situácia, ktorú treba napraviť. Vyriešením Armádnej ulice sa vyrieši aj problém obyvateľov Sibírskej ulici.

Budem presadzovať doriešenie dopravnej situácie na ul. Jána Derku v Kubrej. 
Problém treba riešiť úpravou stavebnotechnického stavu a dopravného systému na ul. Jána Derku s jej vlastníkom –Trenčianskym samosprávnym krajom, správcom (SC TSK) a cestným správnym orgánom (OkÚ TN). Zodpovednosť za bezpečnosť a plynulosť treba preniesť na tieto inštitúcie a bez akýchkoľvek ústupkov. Je to ich majetok a ich zodpovednosť.

Budem presadzovať vybudovanie chodníka pri Opatovskej ceste v Trenčíne tak, aby týmto boli súvisle spojené mestské časti Sihote a Opatová.
Tejto téme sa venujem samostatne. Inicioval som petíciu o vybudovaní chodníka. Vec treba doriešiť. Už to nie je len o bezpečnosti.

Služby občanom a kultúra

Podporím činnosť centier pre seniorov.
Orientovať by sa mali najmä na pravidelné aktivity s hromadnou účasťou a aktivity s interaktívnou činnosťou (napr. kultúrne podujatia, vlastná výroba, výstavy, ale aj aktivity na spoluprácu a výchovu mládeže a pod.).

Podporím voľno časové aktivity všetkých vekových skupín.
Som za podporu rôznorodej činnosti so zameraním na obyvateľov mesta všetkých vekových skupín a záujmov, ako napr. šport, kultúra, záujmové krúžky a súbory a pod. Mesto v rámci poskytovania služieb musí vytvárať podmienky na takýto rozvoj najmä vo vlastných priestoroch.   

Podporím informovanosť občanov o meste a jeho službách.
Som za zachovanie mesačníka INFO s vyčlenením priestoru pre jednotlivé mestské časti. Samospráva musí informovať občanov o poskytovaných službách, ktoré majú sociálny charakter.

Podporím jestvujúce kultúrne aktivity v meste.
Podmienkou ďalšej podpory je to,že všetky finančné prostriedky sa poskytnú len vtedy, ak bude zabezpečená úplná kontrola ich využitia na určený účel.

Podporím vznik jednej kultúrnej ustanovizne so samostatným zázemím (budovou).
Jednalo by sa o zastrešenie širokého spektra kultúrnych aktivít pre všetky vekové kategórie pod jednu strechu (divadlo, spoločenské a iné druhy tancov, folklór, orchester, moderná hudba  a pod.). Objekt by slúžil aj pre občianske združenia v meste zamerané alebo vykonávajúce obdobnú činnosť. Pre dosiahnutie tohto cieľa by som podporil úsilie na získanie financií z príslušných grantových fondov EÚ.

Sociálna služba samosprávy.
Službou, aj keď si to nie všetci uvedomujeme, je aj činnosť mestského úradu a jeho jednotlivých zložiek. Dobre fungujúca samospráva ako inštitúcia, je základom spokojnosti občana. Občan ani nevie, aké služby samospráva poskytuje. Napr. taká opatrovateľská služba na doma, je sociálna služba poskytovaná obcou. Jej využitie je v našom meste v porovnaní s inými krajskými mestami minimálne.  

Efektivita

Budem presadzovať rozvoj mesta z finančných prostriedkov EÚ.
Budem presadzovať rozvoj mesta aj tak, aby sa začali efektívne čerpať financie z príslušných grantových fondov EÚ – budem za vytvorenie samostatného oddelenie na MsÚ TN pre programovacie obdobie 2014 – 2020 so svojimi kompetenciami, ale aj zodpovednosťou.

Občania financie sebe.
Podporím aktivity, ktoré zapoja občanov do rozhodovania o prerozdeľovaní finančných prostriedkov na vybrané aktivity, napr. elektronickým hlasovaním a pod. Ak nie za celé mesto, minimálne za mestskú časť SEVER.  

Vzdelávanie, šport a mládež

Podporím spoluprácu Mesta Trenčín a Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.
V Trenčíne musí byť zachovaná dostupnosť vysokoškolského vzdelania nielen pre Trenčanov, ale aj pre celý región.

Som proti znižovaniu počtu základných a materských škôl v meste.
Zásadne budem nielen proti znižovaniu počtu základných a materských škôl, ale aj proti znižovaniu kapacít v jestvujúcich zariadeniach. Trenčín sa nemôže pripravovať na úbytok obyvateľov, ale vytvárať podmienky pre ich nárast.  

Podporím športové aktivity.
Prioritne tie, ktoré majú trvalý a pravidelný charakter.

Budem presadzovať efektívne a transparentné financovanie športových aktivít.
Pri podpore pre jednorazové športové aktivity by som dal možnosť výberu občanom interaktívnou formou, napr. elektronickým hlasovaním.

Podporím poskytnutie finančných prostriedkov na vrcholový šport v meste.
Finančné prostriedky by boli poskytnuté len vtedy, ak bude zabezpečená úplná kontrola ich využitia na určený účel. Budem presadzovať, aby finančná podpora bola viazaná na dôslednú možnosť kontroly zo strany mesta.

Podporím financovanie športových aktivít v mestských zariadeniach.
Mesto by prispievalo prednostne na športové aktivity v mestských zariadeniach, ako napr. krytá plaváreň, telocvične v školských zariadeniach, zimný štadión a i. Uvítal by som rodinné aktivity aj so seniormi alebo mamičky s deťmi na materskej. Táto podpora by bola určená aj pre občianske združenia. 

Budem presadzovať revitalizáciu detských ihrísk.
Nové sa nebudujú, limitujúce nie sú len financie, ale aj priestor. Prvoradé by bolo opraviť a sfunkčniť jestvujúce detské ihriská.

Energetika

Podporím energetické zhodnotenie všetkých objektov využívaných finančné prostriedky z mestského rozpočtu.
Zateplením obvodového plášťu, výmenou vykurovacích a elektrických spotrebičov a pod. sa dá dosiahnuť finančná úspora. Časť z usporených finančných prostriedkov by sa mohla ponechať priamo pre jednotlivé objekty na ich rozvoj.   

Podporím zabezpečenie energetickej úspory verejného osvetlenia v meste.
Pre zníženie režijných nákladov treba pristúpiť k výmene zastaraných častí verejného osvetlenia za nové energeticky úsporné komponenty.  

Osobitne podporím čerpanie finančných prostriedkov EÚ na aktivity smerujúce k energetickej úspore.
Presadzoval by som čerpanie finančných  prostriedkov, ktoré budú prinášať úspory v režijných nákladoch a tým umožnia rozvoj mesta. Budem uprednostňovať takéto investície pred čerpaním financií na jednorazové aktivity bez spätnej väzby vo forme úspor. 

Rozvoj mesta a bývanie

Podporím rozvoj bytovej výstavby.
Mesto pre svoj zdravý rozvoj musí zabezpečiť, aby nedochádzalo k odlivu mladých ľudí z mesta. Základným predpokladom pre dosiahnutie toho cieľa je zabezpečenie bývania pre mladé rodiny. Budem podporovať výstavbu nájomných bytov v meste. Samospráva by mala pomáhať aj formou administratívnej pomoci pri zabezpečení finančných prostriedkov zo ŠFRB pre súkromných investorov.

Budem presadzovať prehodnotenie územného plánu mesta, ako hlavného nástroja regulovania výstavby.
Územný plán musí  zodpovedať realite a uvádzané kapacity, z ktorých sa vychádza pri umiestňovaní stavieb, musia byť v súlade so skutočnosťou. Podporím identifikovanie problémov a navrhnutie riešení na odstránenie nežiaduceho stavu pri jestvujúcej zástavbe. Ďalší rozvoj, najmä bytovej výstavby, musí byť v súlade s kapacitnými možnosťami územia. Nemôže sa stať, aby sa stavali nové budovy bez zodpovedajúceho napojenia na cestnú sieť a dostatočného množstva parkovacích miest.    

Som proti zahusťovaniu niektorých území mesta ďalšou výstavbou.  
Zastabilizoval by som niektoré územia mesta z hľadiska výstavby tak, aby nebolo možné v nich zásadne stavebne a výrobne zasahovať (napr. "stará" Sihoť, vybrané lokality s rodinnými domami v častiach Opatová, Kubrá a Kubrica)

Kampaň Správni kandidáti

AJ TOTO SOM UŽ RIEŠIL

 

Modernizácia železničnej trate v Trenčíne - podjazd Pred poľom

február 2014

Skôr mi vadilo a vadí, že poslanci tomu nevenovali ani jednu vetu v zápisnici a ani jednu minútu v nasledujúci deň. Tak zásadnú vec pre občanov, ktorých zastupujú, neoznámili Mestu Trenčín.

Z uvedeného dôvodu som podal námietky na špeciálnom stavebnom úrade a upozornil novinárov a tí následne Mesto Trenčín. Občan a novinári v tomto prípade suplovali povinnosti poslancov.

 

Prikladám link na web stránku SME, ktorý o tejto zmene informoval medzi prvými.

Článok v denníku SME 3.3.2014 :

 

Článok v Trenčianskych novinách 3.3.2014 :

Trencianske-noviny-03-03-2014-s-poznamkou_1414930075.pdf

 

Zápisnica z VMČ Sever (viď druhá strana)

Zápisnica VMČ Sever Zápisnica VMČ Sever

Článok v Trenčianskych novinách 3.3.2014

Nový termín pre dokončenie stavby

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN, ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ rozhodnutím zo dňa 25.03.2014 zmenil pôvodný termín pre dokončenie predmetných stavebných objektov na podjazde železnice Pred poľom na nový termín do 31.12.2014.