Naposledy doplnené :

 

16.11.2016          Zápisnice z VMČ SEVER (pdf.)

19.01.2016          Harmonogram zasadnutí VMČ SEVER na rok 2016 (na spodku stránky)

19.01.2016          Zápisnice z VMČ SEVER zo dňa 12.01.2016 (pdf.)

05.01.2016          Zápisnice z VMČ SEVER zo dňa 05.11.2015  a 03.12. 2015 (pdf.)

 

V Trenčíne sú 4 mestské časti : Stred, Juh, Sever a Západ. V každej je zriadený výbor mestskej časti - VMČ.

VMČ SEVER (Sihoť I-IV, Opatová, Pod Sokolice, Kubra, Kubrica) - zloženie : 

Ing. Miloš Mičega - predseda
Ing. Ladislav Matejka
Ľubomír Horný
Kamil Bystrický 
Mgr. Martin Petrík
Miloslav Baco
Mgr. Juraj Bakoš
JUDr. Martin Smolka

Garant: Soňa Baránková

Zápisnice zo zasadnutí VMČ sú v závere tejto podstránky. Priložené sú aj odpovede zodpovedných na požiadavky uplatnené pri zasadnutiach.

VMČ Sever - Trenčín

ZOZNAM VYBRANÝCH  INVESTIČNÝCH AKCIÍ V MČ SEVER PRE ROK 2015

Poslanci za MČ SEVER a následne aj Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo tieto investičné akcie v našej mestskej časti : uvedený je výber akcií

Fotografie sa snažím dať PRED akciou, POČAS akcie a PO ukončení akcie.

Opatovský chodník – vybudovanie chodníka popri novej ceste od Sihote do časti Opatová - spojenie týchto dvoch zastavaných území - Viac tu :  chodnik-opatovska-cesta-trencin

Cesta Pod Sokolice – úprava miestnej komunikácie pred bytovým domom na ul. Pod Sokolice 507/2 (najmä úprava a asfaltovanie krajníc a veľkoplošných výtlkov)

Rekonštrukcia chodníka na Ul. gen. Viesta od Ul. Martina Rázusa po Hurbanovu ul.  (zlý stav chodníka po vyrúbaných stromoch spred viac ako desiatich rokov)

Žilinská ulica – úprava dopravného značenia z dôvodu rekonštrukcie železníc

Odvodnenie miestnej komunikácie Niva projektová dokumentácia + realizácia

Opatovská ulica veľkoplošná úprava asfaltového povrchu miestnej komunikácie

Povrch hrádze – úprava asfaltového povrchu hrádze – veľkoplošná oprava výtlkov najmä v lokalitách za garážami na Považskej ul. a oproti Hydrocentrále

Parkovanie na Šoltésovej ulici – vypracovanie projektovej dokumentácie na riešenie statickej a dynamickej dopravy na ulici Šoltésová medzi bytovým domom so súp. č. 1724 a OD Rozkvet.

Priechod pre chodcov na ulici Hodžova vybudovanie priechodu pri novom podchode na hlavnú železničnú stanicu cez túto novú a exponovanú spojnicu

Kraskova ulica – úprava parkovania medzi bytovým domom na Kraskovej ulici a UNICENTROM vrátane úpravy vjazdu od Opatovskej ulice a vypracovanie projektovej dokumentácie (primárne riešiť napojenie na ul.Opatovskú spolu so zrušením „zelenej plochy“ + rozšírenie vozovky na 2 jazdné pruhy a i.)

Rekonštrukcia strechy a múra na materskej škole Kubranská

Výmena okien v materskej škole Kubranská

Rozhlas v Kubrej – sfunkčnenie jestvujúcich rozvodov, prípadne ich čiastočná výmena, darček pre túto časť k 750 výročiu prvej písomnej zmienky o obci

Materská škola Opatovská ulica, úprava vstupu - vstup do materskej školy je prvé, s čím sa dieťa stretáva v externom prostredí. Je žiaduce, aby už tento kontakt vyvolával kladné pocity u dieťaťa. Stavebne sa upravil vstup od Clementisovej ulice, od garáží na Opatovskej ulici sa upravila zeleň.

Polopodzemné kontajnery na SEVERE

31. januára 2016

II. Diel

Pilotný projekt sa podaril zrealizovať.

V Mestskej časti SEVER boli vybudované dve stanovištia s polopodzemnými kontajnermi na ulici Pred poľom a na ul. Žilinská. Ide o pilotný projekt s cieľom zabezpečiť, aby sa zlepšili podmienky pre nakladanie s odpadom. Jedná sa najmä o zlepšenie estetického vzhľadu a ušetrenie priestoru.

Na ulici Pred poľom bolo pôvodne 12 ks nádob (4 - papier,1 - sklo, 1 – plasty a 6 - komunálny odpad). Tieto boli nahradené 5 ks polopodzemnými kontajnermi – 2 ks/5 m3 na komunálny odpad, 1 ks/5 m3 na papier, 1 ks/5 m3 na plasty a 1 ks/3 m3 na sklo.

Realizácia projektu má viac plusov. Výhodou je to, že sa znížila sa frekvencia vývozu, vzhľadom k tomu, že objemovo pribudli väčšie nádoby -  sklo sa bude vyvážať jedenkrát za 2 mesiace (doteraz raz za 28 dní), plasty a papier jedenkrát za 14 dní (doteraz raz za týždeň) a komunálny odpad sa bude vyvážať jedenkrát za týždeň (doteraz dvakrát do týždňa).

Stanovištia vybudovala spoločnosť Marius Pedersen a.s. Náklady na vybudovanie predstavovali 10 000 € za nákup polopodzemných kontajnerov + 3 000 € stavebné práce na vybudovanie jedného stanovišťa. So stavebnými prácami sa začalo v polovici decembra 2015 a trvali 10dní.  

Na ulici Žilinská bolo pôvodne 17 ks nádob na 4 stanovištiach (4 - papier, 3 – plasty a 10 - komunálny odpad; sklo nebolo). Všetky boli nahradené 5 ks polopodzemnými kontajnermi – 2 ks/5 m3 na komunálny odpad, 1 ks/5 m3 na papier, 1 ks/5 m3 na plasty a 1ks/3 m3 na sklo.

Poďakovanie patrí nielen zhotoviteľovi, ale aj Bc. Zuzane Čachovej z mestského úradu za zabezpečenie celej akcie.

Našou snahou bude pokračovať v projekte. Nech sa NÁM darí.

Niekoľko fotografií z realizácie :

O našich polopodzemných kontajneroch na SEVERE informovali :

23.1.2016 12:39 | zdroj: TA3 | zdroj foto: SITA

OD ROZKVET a jeho okolie

05. októbra 2015

Sídlisko Sihoť sa člení na štyri časti (I. až IV), pričom každá je zaujímavá niečím svojským,niečím jedinečným. Odhliadnuc od toho si dovolím tvrdiť, že centrom celej Sihote,ako takej, je časť okolo OD Rozkvet spolu s priľahlými plochami a objektmi(ZŠ Sedmička, Magnus, materské školy, zimný štadión a iné).

Táto časť bola v najväčšej obľube v období socializmu. Nielen svojím voľným rozptylovým prostredím,ale aj možnosťou nákupu. Podľa mňa po roku 1989 zostala žiť takým svojím životom, tým pomalším. Na jednej strane je to dobre, na druhej strane si zaslúži viac pozornosti.

Predpokladám, že sa nám podarí vytvoriť prostredie, ktoré bude opätovne nielen nákupným, čo nie je hlavná ambícia, ale najmä tým kultúrnospoločenským. Niekde treba začať, preto poďme od základu, len obyčajnými opravami chodníkov.

Aktivitám v tejto časti sa budem venovať samostatne, ďalej na tejto stránke.  Minimálne môžem uviesť, že pre rok  sa plánuje prestavba parkovacích plôch.

Dňa 5.10.2015 sa začala oprava výtlkov v časti od zimného štadiónu.

 

Oprava chodníka je vlastne prvou úpravou tejto časti Sihote za posledné obdobie. Nižšie ponúkam možnú víziu do budúcna.

Vizualizácia možného riešenia časti priestoru pred OD ROZKVET. (pracovná verzia)

 

Polopodzemné kontajnery na SEVERE

25. septembra 2015

I. Diel

Naša mestská časť je prvá v Trenčíne. Konkrétne lokalita Pred poľomŽilinská ulica.

To sú dve miesta, kde sa v Trenčíne po prvýkrát použijú polopodzemné kontajnery v praxi, teda v trvalej prevádzke. Umožňujú nielen zber komunálneho odpadu, ale aj jeho separovanie.

Výhody tohto spôsobu zberu komunálneho odpadu sú viaceré.

V zime pod zemou odpad nezamrzne, naopak v lete nehnije. Je zamedzené vyberanie a prehrabávanie odpadu občanmi a v neposlednom rade je menšia frekvencia vývozu, nakoľko sa jedná o veľkoobjemové kontajnery. Takže zostávajú dve veci : Zámer zrealizovať a uviesť ho do praxe.    

Obrázok z Googlu. Tu je link na Street View
– z apríla 2012 - Žilinská ulica  : www.google.sk

Obrázok z Googlu. Tu je link na Street View
– z apríla 2012 - Pred poľom  : www.google.sk

Polopodzemné kontajnery

Ukážka :

Projektová dokumentácia a fotografie pred začatím prác : na snímkach je aj to, čo má zmiznúť (kontajnery na cestách a murované "ohavy")

Žilinská ulica

Ul. Pred poľom

PRIECHOD PRE CHODCOV CEZ ŽILINSKÚ UL. A KRÁTKY CHODNÍK KU HRÁDZI

25. septembra 2015

Nižšie, dňa 27.6. 2015, som sa venoval téme ÚPRAVA  TRVALÉHO  DOPRAVNÉHO  ZNAČENIA NA ŽILINSKEJ  ULICI.

Uviedol som, že Modernizácia železničnej trate v Trenčíne so sebou prináša požiadavky na úpravy dopravného režimu ne pozemných komunikáciách (cestách)v celom meste. Tieto úpravy majú charakter dočasný alebo trvalý.

Trvalé dopravné značenie na Žilinskej ulici je už takmer zhotovené, dokončí sa po spustený kruhového prejazdu pri Radegaste.

Celý príspevok k dopravnému značeniu na Žilinskej ulici som ukončil týmto "želaním - cieľom" :

Ešte zostal minimálne jeden kolízny bod v tejto časti Žilinskej ulice. Je to križovanie chodcov, cyklistov a automobilov pri výjazde na hrádzu pri bývalom dvore zberných surovín.Túto vec bude treba riešiť, ale v tomto „balíku“ sa nestihla.“

TERAZ UKONČÍM TENTO PRÍSPEVOK NASLEDOVNE : Nech sa páči, podarilo sa.

Obrázok z Googlu. Tu je link na Street View
– z apríla 2012 : www.google.sk

 

Projektová dokumentácia a fotografie pred začatím prác :

 

Letecký pohľad
šípka označuje miesto priechodu

 

KRITICKÝ STAV MOSTU NA CESTE I/61 V TRENČÍNE V ČASTI OPATOVÁ

06. september 2015

Most na ceste I/61 v zastavanom území mesta Trenčín, v časti Opatová je po vizuálnej stránke značne poškodený. Pociťujú to nielen motoristi, ale najmä obyvatelia Opatovej bývajúci pod ním a v jeho blízkosti.  

Väčšinou sa rieši len stav mostu a jeho prejazdnosť. Neuvádza sa, že pod týmto mostom vedie jediná prístupová cesta do kostola v Opatovej, cesta do jedinej základnej školy,prístup k niektorých rodinným  domom a ostatných nehnuteľností.  

Cestu I/61, teda aj most spravuje Slovenská správa ciest (SSC), ktorá naposledy podľa zverejnenej zmluvy deklarovala, že oprava mosta bude ukončená na konci roka 2014. Verejné deklarované sa NESTALO skutočnosťou.

Paradoxom však je, že žiadne práce sa ani nezačali. Namiesto toho SSC prostredníctvom svojej hovorkyne Zuzany Hromcovej dňa 3.6. 2015 zverejnila informáciu, že cit. „SSC jednostranným právnym úkonom listom z 30. 1.2015 odstúpila od zmluvy so zhotoviteľom HANT BA DS, a. s., pre podstatné porušenie zmluvou stanovených podmienok zo strany zhotoviteľa," povedala Hromcová.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (MDVaRR SR) je ústredným orgánom štátnej správy pre cestnú dopravu (§8 ods. 1 písm. b/ zák.č. 575/2001 Z. z.). Zároveň plní aj funkciu štátneho dopravného úradu a námorného úradu (§8 ods. 2 zák. č. 575/2001 Z. z.).

Pri posudzovaní stavebno-technického stavu prvkov, častí konštrukcie alebo objektu sa vychádza zo stupnice hodnotenia uvedenej v Technických podmienkach č. 08/2012 - PREHLIADKY, ÚDRŽBA A OPRAVY CESTNÝCH  KOMUNIKÁCIÍ. MOSTY, ktoré vydáva  MDVaRR SR, Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Stupnica obsahuje 7 stupňov hodnotenia pre časti mosta a most ako celok, pričom jednotlivé stupne charakterizuje vo vzťahu k zaťažiteľnosti mosta. 

Čo ďalej?

Občania sa obracajú na rôzne inštitúcie a Mesto Trenčín so žiadosťami o riešenie, ale hlavne na svojich poslancov. Je to legitímne a oprávnené.

Čo nie je však štandardné je to, že poslanci mestského zastupiteľstva nie sú tí, ktorí disponujú inštitucionálnymi právomocami na riešenie vzniknutého problému. Nie sú teda tí, ktorí môžu priamo zasiahnuť.

Majú však iné možnosti, ktoré legislatíva Slovenskej republiky pripúšťa, sú zákonné a môžu sa aplikovať v praxi.

Preto sme sa rozhodli zvoliť inú formu komunikácie so štátnymi orgánmi a ich podriadenými organizáciami, ktoré majú kompetencie riešiť vzniknutý problém. Dňa 1. júla 2015 sme niektorí poslanci na MČ SEVER začali s verejnou akciou, pracovne nazvanou „Informujme sa priamo“.

Aký je výsledok?

Necháme sa prekvapiť.

Fotodokumentácia mostu, po ktorom denne prejdú tisíce áut

Link na video :

Správy RTVS (08.06.2015), link TU :          www.rtvs.sk/televizia/archiv          (začína v čase 28:00 min. a končí 30:23 min.)

Správy RTVS z regiónov (24.09.2015), link TU :          rtvs.sk/televizia/archiv/          (začína v čase 6:10 min. a končí 8:28 min.)

 

16.10.2015 12:56 | zdroj: TA3

Po trenčianskom moste v havarijnom stave stále prechádzajú kamióny

 

 

19.10. 2015 - začali práce na spodnej časti mostu

 

ÚPRAVA  TRVALÉHO  DOPRAVNÉHO  ZNAČENIA NA  ŽILINSKEJ  ULICI

27. júna 2015

Modernizácia železničnej trate v Trenčíne so sebou prináša požiadavky na úpravy dopravného režimu ne pozemných komunikáciách (cestách) v celom meste. Tieto úpravy majú charakter dočasný alebo  trvalý.

Tie dočasné so sebou prinášajú negatíva, ako rôzne obmedzenia dopravy, obchádzky, zníženie rýchlosti, riadenie dopravy semaforom  a pod. Po nutnosti využitia obmedzení sa doprava vráti zväčša do pôvodného režimu. Na problémy s tým spojené sa časom zabudne.  

Tie trvalé úpravy sa dotknú režimu dopravy zásadnejším spôsobom. Ľudia si musia zvyknnúť   na nový režim dopravy. Na začiatku sa každá zmena prijíma ťažko, ale táto konkrétna, na Žilinskej ulici je nevyhnutná.

Vzhľadom k tomu, že dôjde k navýšeniu frekvencie dopravy v tejto časti mesta, najmä po napojení na podjazd Pred poľom, je z dôvodu bezpečnosti a plynulosti cestnej dopravy nutné usporiadať najmä statickú dopravu, teda parkovanie.

Musím uviesť, že v rámci projektu modernizácie železnice sa s touto úpravou vôbec nerátalo. Bez úpravy dopravného režimu by na tejto ulici došlo pravdepodobne ku kolapsu dopravy.  

Poslanci za MČ SEVER požiadali o riešenie tejto situácie, pričom vyčlenili na to aj finančné prostriedky. Členovia "dopravnej" komisie a súčasne poslanci za našu mestskú časť veci napomohli. Práce sa začnú do konca júna.

 

Projekt na stiahnutie

SITUACIA-uprava-TDZ-Zilinska-2015.pdf

Výňatok z projektu dopravného značenia

NA ZÁVER :

Ešte zostal minimálne jeden kolízny bod v tejto časti Žilinskej ulice. Je to križovanie chodcov, cyklistov a automobilov pri výjazde na hrádzu pri bývalom dvore zberných surovín. Túto vec bude treba riešiť, ale v tomto „balíku“ sa nestihla.

ASFALTOVÝ POVRCH NAŠEJ HRÁDZE

23. mája 2015

My - Trenčania máme jedinečnú možnosť na rekreáciu, šport a oddych, vrátane ďalších aktivít. Je to využitie spevnenej koruny hrádze lemujúcej Kočkovský kanál a Váhu,ktorá je súčasťou ochrannej hrádze. Táto hrádza bola vybudovaná ako súčasť Vážskych vodných diel, resp. protipovodňových opatrení v minulom storočí. Využitie povrchu hrádze je rôzne. Na športovanie sú to cyklisti, bežci, rekreační korčuliari  a pod. Na obyčajnú prechádzku obyvatelia priľahlých častí mesta.  

Na úvod ponúkam pohľad na májový západ slnka
nad hrádzou zo Sihote IV.

V Trenčíne sa hrádza člení na pravobrežnú a ľavobrežnú časť. Pravobrežná prechádza iba MČ Západ, ľavobrežná sa dotýka dvoch MČ – SEVERu a Stredu. Dĺžka pravobrežnej spevnenej koruny hrádze je cca 2,75 km, ľavobrežnej je cca 5,55 km.

Ľavobrežná koruna hrádze s premennou šírkou koruny v rozmedzí od 2,90 m do 3,50 m začína za Armádnou ulicou pri hranici poľa so záhradkárskou osadou a končí pri križovatke ulíc Karpatská a Biskupická, cca 200 m za trafostanicou. Dĺžka tejto trasy je cca 5,55 km, pričom celá je pokrytá asfaltovým kobercom v kombinácii s asfaltobetónom a liatym asfaltom.

Našej MČ SEVER sa týka ľavobrežná koruna hrádze v úseku od Armádnej ulice po most na Ostrov. Dĺžka tohto úseku je cca 2800 m.  Podľa  mne  dostupných  informácií  sa  asfaltový  povrch

hrádze za ostatných viac ako 25 rokov zásadne neopravoval.

Poslanci VMČ SEVER sa na svojom zasadnutí dňa 7.5. 2015 rozhodli vyčleniť finančné prostriedky na opravu asfaltu v rozsahu cca 300 m2, resp. 7500 EÚR. 

Nie hrádza, ale ľudia využívajúci tento priestor si to zaslúžia.

Zápisnica zo zasadnutia VMČ SEVER zo dňa 7.5. 2015 je nižšie alebo TU : www.micega.sk   (hlasovanie o oprave hrádze je v bode č. 3 na tretej strane)

Detské ihriská v MČ SEVER

17. apríla 2015

Dňa 25. marca som spolu s niektorými kolegami poslancami absolvoval prvú spoločnú obhliadku detských ihrísk v našej mestskej časti, ktorej sa zúčastnil aj riaditeľ MHSL, m. r. o., Trenčín. Práve táto mestská organizácia ich má v správe.

Našou snahou je zabezpečenie základnej údržby čo najväčšieho počtu ihrísk. Ako prioritu sme si dohodli obnovu náterov konštrukcií, výmenu poškodených drevených častí prvkov ihrísk, opravu jestvujúcich a doplnenie nových lavičiek.

Uvítali by sme podnety na údržbu ihrísk. Možnosť je na najbližšom zasadnutí VMČ dňa 2.4.2015 v Centre seniorov na Sihoti. Možnosť je aj elektronicky na emailovu adresu :  vmcsever@trencin.sk.  

 

Zápisnice zo zasadnutí VMČ a Odpovede na požiadavky VMČ

Harmonogram zasadnutí VMČ SEVER na rok 2016

Ako pomôcku uvediem, že zasadnutia sa konajú vždy v prvý štvrtok v mesiaci, mimo septembra, kedy bude v druhý štvrtok.

Harmonogram-zasadnuti-VMC-SEVER-na-rok-2016.pdf
HARMONOGRAM 2016

Harmonogram zasadnutí VMČ SEVER na rok 2015

Ako pomôcku uvediem, že zasadnutia sa konajú vždy v prvý štvrtok v mesiaci.

Harmonogram-zasadnuti-VMC-SEVER-na-rok-2015.pdf
HARMONOGRAM 2015