STREDNODOBÉ


Aj na týchto cieľoch začnem pracovať hneď po voľbách. Vyžadujú si už zložitejšiu administratívnu prípravu na dva a viac rokov, ale sú realizovateľné počas jedného volebného obdobia.


Je to systematická práca #ZaLepsiTrencin


Obnova verejných priestorov, najmä bytových vnútroblokov

Verejný priestor je všetko okolo nás, čo je prístupné verejnosti bez prekonávania prekážok. 

Najbližší verejný priestor je priamo pri našich obydliach. Veď kde sme nadviazali prvé priateľstvá, tie ktoré sú na celý život? Určite na dvore pri spoločných hrách s deťmi, kamarátmi, so susedmi.

Aj preto obnovme to čo už fungovalo a poďme spolu zlepšiť Trenčín.

Pozornosť si zaslúži nielen parková, ale aj cestná zeleň. Všetky verejné priestranstvá vo vlastníctve mesta musia mať postupne svojho hospodára. Keď takáto osoba vystúpi z anonymity, bude aj v jej profesnom záujme, aby zverený verejný priestor bol jej vizitkou.

Komplexná obnova ciest a chodníkov

Pri obnove ciest budem vyžadovať aj riešenie chodníkov a priľahlých verejných priestranstiev. Osobne budem dohliadať na maximálne budovanie bezbariérových prvkov. Chodníky, cesty a verejné priestranstvá sa musia sprístupňovať pre slabozrakých a imobilných, ale aj pre starších ľudí a rodičov s kočíkmi.

Na sídliskách máme aj po niekoľkých desaťročiach vychodené cestičky bez riadneho povrchu. Tu je tiež priestor na systematické dopĺňanie chodníkov.

Sociálna politika

Sociálna politika na úrovni obcí je široký okruh zákonných povinností, ale aj možností na zlepšenie života ľudí.

Zlepšenie kvality života ľudí je aj v zabezpečení dostupnosti služieb, najmä tých mestských. Zasadím sa za to, aby sa ocenila práca terénnych pracovníkov. Ich spokojnosť a ocenenie sa musí prejaviť na spokojnosti Trenčanov odkázaných na pomoc iných. Práve tu vidím priestor na to, aby sme úspešne napomohli starším a odkázaným obyvateľom prežiť jeseň života doma. Človek žije v priestore, kde prežil svoj produktívny vek a nemusí sa sťahovať do domova dôchodcov.  

V oblasti bytovej politiky je to zabezpečenie novej výstavby, ale s rozumom. Mesto je povinné vytvoriť podmienky na výstavbu bytov, najmä tých malometrážnych. Aj tu platí to, čo tvrdím pri zmene územného plánu, teda zahusťovanie zástavby má negatívny vplyv na kvalitu života. 

Ľudia si zaslúžia priestor aj na stretávanie sa aj bez organizačných štruktúr. To dokážu jestvujúce mestské centrá - kultúrne centrá. Tieto treba udržiavať a rozvíjať ďalej.  Ako primátor zavediem rovnaké podmienky na fungovanie našich kultúrnych centier. Je to priestor na stretávanie sa ľudí rôzneho veku a to platí nielen pre kultúrne aktivity. Už len posedenie seniorov v čitárni pri knižke, novinách a pod. je pozitívne.     

Niečo z mojich aktivít