Vianočné posedenie členov Jednoty dôchodcov

Vianočné posedenie členov Jednoty dôchodcov Slovenska

9. decembra 2014 (utorok) - Základná škola Sedmička na Hodžovej ulici v Trenčíne

V priestoroch školskej jedálne na Sedmičke na Sihoti sa uskutočnilo vianočné posedenie, ktoré usporiadala Jednota dôchodcov Slovenska (ďalej len "JDS"). Tejto akcie som sa zúčastnil na základe pozvania Marty Luptákovej zo ZO JDS č. 27 v Trenčíne.  Na akcii sa podieľalo aj Centrum seniorov mesta Trenčín. 

Bola to moja prvá oficiálna kultúrnospoločenská akcia v pozícii poslanca MsZ v Trenčíne.

 

Toto bola to moja prvá oficiálna kultúrnospoločenská akcia v pozícii poslanca MsZ v Trenčíne. Pravdepodobne to tak bolo aj u ostatných poslancov za MČ SEVER.

Akcie sa zúčastniliaj ďalší poslanci za MČ SEVER vrátane viceprimátora mesta. Na fotografii zľava poslanci : Horný, Mičega, Matejka, Petrík a viceprimátor Forgáč.

Na ďalšej fotografii aj poslanec Bystrický (druhý zľava).

 

 

Hostitelia, teda JDS pripravila pestrý program, ktorý bol doplnený kultúrnymi vystúpeniami detí zo Sedmičky. Pre všetkých prítomných bola určite zaujímavá aj tombola s rôznymi vecnými cenami.

 

PRIDÁM DVE POZNÁMKY

Jednota dôchodcov na Slovensku bola založená v novembri 1989 v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. a od 27. marca 1990 je občianskym združením.

 

JDS združuje občanov staršieho veku - dôchodcov, bez rozdielu národnosti, rasy, politickej, náboženskej, alebo sociálnej príslušnosti. Spolupracuje so zákonodarnými, výkonnými orgánmi štátnej správy a samosprávy, s ďalšími občianskymi združeniami, rôznymi organizáciami a inštitúciami.

 

JDS v súčasnosti združuje viac ako 77 600 riadnych členov v 987 základných organizáciách. Vyššími organizačnými celkami JDS sú Okresné organizácie /71/, Krajské organizácie /8/ a Ústredie JDS v Bratislave.

 

Informácie čerpané z www.jds.sk

Pre mňa bola vianočná akcia JDS určitou nostalgickou spomienkou. Sedmičku som navštevoval ešte s názvom 7. ZŠ na Hodžovej ulici v rokoch 1980 až 1984. Bol som žiakom hokejovej triedy. Po viac ako 30 rokoch som sa na školu „vrátil“ v pozícii zástupcu MsZ v Trenčíne, teda obyvateľov mesta.

A predsa. Pred takmer 10 rokmi, presne 3. februára 2005 som sa zúčastnil ako rodič detského plesu prvákov. Môj syn Michal vtedy navštevoval prvý ročník na Sedmičke.

Syn Michal, ako "kukláč" s čokoládou.  Za kvalitu fotografií sa ospravedlňujem.