KRÁTKODOBÉ

Na týchto cieľoch začnem so svojím tímom pracovať hneď po voľbách. Vyžadujú si minimálnu administratívnu prípravu. Ich splnenie je vlastne len začiatkom práce #ZaLepsiTrencin.

Okamžite po voľbách zavediem svoju priamu kontrolu všetkých platieb Mesta Trenčín.

V mestskom mesačníku INFO spravím anketu, aby mi priamo občania povedali, čo ich najviac trápi. Aj tento prieskum bude podkladom pre spoločné ciele budúceho mestského zastupiteľstva.

Novozvolených poslancov začlením do pracovného tímu na realizácii našich cieľov.

Odstránenie diskriminácie a zjednodušenie systému v parkovaní.

V centre mesta treba pokračovať s regulovaným parkovaním. Obytné územia treba riešiť inými formami regulácie, nie len platením. Kto už má kartu, financie z nej bude môcť použiť napr. v centre mesta a pri poliklinike. Ako primátor na sídlisku JUH spoplatnené parkovanie nezavediem. Je to čisto obytné územie, kde nie je zabezpečené parkovanie pre každého.

Zbytočné komplikované zónovanie je zložité a neprehľadné. Mesto je preplnené dopravnými značkami, najmä dodatkovými s opakujúcim sa textom. Je to zaťažujúce, vizuálne nevhodné a samozrejme aj drahé. 

1.  Každý Trenčan čo už má zakúpenú parkovaciu kartu, bude môcť použiť kredit na parkovanie v centre mesta a pri poliklinike na ul. K dolnej stanici.

2. Znížim počet zón.

3. Zjednoduším systém parkovania - znížim počet značiek.

4. Zavediem operatívne opatrenia na zjednodušenie parkovania formou úpravy dopravného značenia.

5. Cestuj  autobusom = parkuj lacnejšie. Okamžite začnem pracovať na pravidlách, ako sa vlastníkovi motorového vozidla pri zaplatení cestovného v MHD dobije aj kredit na parkovanie.

Čisté a zelené mesto

Čisté mesto - tu začnem pracovať bez veľkej prípravy. Ľudia v teréne = čistejšie mesto a to bude poznať.

Okamžite začnem pracovať na zlepšení fungovania MHSL, m.r.o. (bývalé technické služby). Osobná zodpovednosť za rajón, teda tzv. rajonizácia je jedna z ciest riešenia zabezpečenia čistoty v meste.

Zelené mesto - po voľbách je zimné obdobie, kedy majú dreviny vegetačný kľud. Je to priestor na vytvorenie odborného tímu a nastavenie priorít. Aj tu vidím možnosť pre spoluprácu občanov so samosprávou. Iniciatíva priamo od občanov bude vítaná.

1. Osobne dohliadnem na prípravu na zimu s prihliadnutím na zmenu cestného zákona, z ktorého Mestu vyplývajú nové povinnosti pri zimnej údržbe chodníkov.

2. Okamžite sa začne pracovať na pláne jarného čistenia ulíc po zimnej údržbe.

3. Vytvorím tím, ktorý okamžite začne pracovať na dlhodobom Zelenom Trenčíne pre 21. storočie.

Základná obnova detských a športových ihrísk

V obytných územiach máme vybudované detské ihriská, ktoré sa dlhodobo neudržiavajú a neobnovujú. Vytvorím podmienky k tomu, aby sa začali opäť využívať. Vyčistenie plôch, výmena poškodených prvkov, obnovenie náterov, výmena piesku a pod. je cestou k vytvoreniu priestoru na stretávanie sa komunít. 

1. Zmapujem skutkový stav ihrísk. Uvítam iniciatívu novozvolených poslancov a obyvateľov mesta. 

2. Zavediem priamu zodpovednosť pracovníkov za konkrétne ihrisko. Občania budú môcť priamo kontaktovať zodpovednú osobu.

3. Na jar 2019 sa začne čistením plôch, výmenou poškodených prvkov, obnovením náterov, výmenou piesku a pod.