DLHODOBÉ


Riešenie týchto cieľov si vyžaduje dlhší časový horizont. Aj keď nie je hneď vidno, že sa na nich pracuje, pre chod mesta sú nevyhnutné. Dôležité sú najmä pre jeho budúcnosť a jeho obyvateľov.

Napriek tomu, že ich prínos sa prejaví až neskoršie, teda pre politikov sú nepopulárne, nebudem sa im vyhýbať. Budem ich riešiť, lebo sú #ZaLepsiTrencin.

Čo Trenčína doprava?

Potrebujeme komplexné riešenia, lebo doprava nie je iba o parkovaní a cestách. Dopravu treba integrovať. Problém vidím v zahusťovaní území novými veľkými stavbami. Prístup je po cestách dimenzovaných ešte v minulom storočí, čo následne spôsobuje zápchy, niekedy aj na úplne iných miestach. Potom sa to rieši rôznymi zákazmi, jednosmerkami a podobne. Zhoršuje sa tým kvalita bývania. Je to neudržateľné.

V čom je najväčší problém Trenčína?

Máme jediný prieťah mestom. Pri hoteli Elizabeth je dopravný lievik, ktorý sa v čase dopravných špičiek upcháva. Týka sa to aj starého mostu a ľudí zo Zámostia.

Radnica navrhuje prekládku Štefánikovej ulice do parku?

Je to nešťastné a k tomu aj veľmi drahé riešenie. Zásah do verejnej zelene, ale áut neubudne. Štát to nezaplatí, lebo ten uprednostňuje dobudovanie obchvatu Trenčína a nie prekládku štátnej cesty v centre.

Čo teda navrhujem?

Riešenie obchvatu /alt. odklon dopravy z centra mesta, min. začať riešiť tento problém so štátom

Dobudovanie juhovýchodného obchvatu Trenčína. Pri začatí tejto štátnej investície musíme byť aktívny. Predchádzajúce vedenie mesta iniciovalo prvú etapu obchvatu, ktorého súčasťou je aj diaľničný privádzač s novým mostom. Vtedy sme pripravili projekt a zabezpečili aj výkup pozemkov. Keby sme neboli aktívny, nový most by možno ešte nebol. Potrebujeme riešenia a nie len slová.

Čo by vyriešil obchvat?

Odľahčil by centrum mesta od áut, ktoré tu nemajú svoj cieľ. Južania by získali nové napojenie s vyústením v Kubrej na ulicu Pred poľom. Naše najväčšie sídlisko JUH sa rozrastá, ale prístup zostáva iba jeden.

Má obchvat presné trasovanie?

Pod obchvatom nechápem presne určenú trasu. Pokladám za dôležité vylúčenie dopravy z centra mesta. Do úvahy prichádza aj prepojenie obce Soblahov so sídliskom JUH a následne s cestou v Kubrej. Riešenia treba hľadať v súčinnosti so štátom a Trenčianskym samosprávnym krajom.

Cez územný plán zamedziť nezmyselnému zahusťovaniu zástavby


V Trenčíne sa stavajú nové stavby na úkor zelene, alebo dokonca aj jestvujúcich ihrísk. Súčasné vedenie Mesta presadzuje zahusťovanie území novými veľkými stavbami. Nejedná sa pritom len o nové, doteraz nezastavané územia, ale aj o jestvujúce, už zastavané.


Prístup k takýmto územiam je po cestách dimenzovaných ešte v minulom storočí, čo následne spôsobuje zápchy, niekedy aj na úplne iných miestach. Potom sa to rieši rôznymi zákazmi, jednosmerkami a podobne. Zhoršuje sa tým kvalita bývania. Je to dlhodobo neudržateľné.

Územným plánom sa určuje KDE a AKÉ stavby sa môžu stavať. Nejedná sa pritom len o nové, doteraz nezastavané územia, ale aj o jestvujúce, už zastavané.

Som proti nezmyselnému zahusťovaniu. Tu som so súčasným vedením mesta v dlhodobom konflikte. V Trenčíne máme skúsenosť s novými stavbami pri tržnici, ale cesty sú stále tie isté. To isté sa deje aj na sídlisku JUH v blízkosti školy. Viem, že tieto stavby sú lacnejšie, lebo netreba robiť nákladné prípojky na vodu, elektriku, plyn a iné a ani budovať nové prístupové cesty. Otázkou však je, pre koho sú lacnejšie? Či sa to premietne aj do nižšej ceny bytu a pod.

Riešiť dopravnú obslužnosť území

Je to jednoduché, len to dlho trvá. Už v územnom pláne musia byť rezervované územia na hlavné dopravné koridory. Tu musí byť Mesto nekompromisné a developerom neustúpiť. Keď budeme mať zabezpečené prejazdné cesty z hľadiska šírkových pomerov a zároveň ich aj logicky prepojíme, tak dokážeme urobiť aj dostupné MHD. Dnes sme svedkami toho, že staviame nové územia, napríklad na Zámostí, ale ich napojenie na hlavné dopravné cesty je nedostatočné. Potom sa nesmieme diviť, že ľudia využívajú iba autá. Veď pošlete svoje dieťa do školy peši, keď autobus je nedostupný?