Volám sa Miloš Mičega, narodil som sa v roku 1970 v Trenčíne. Vyrastal som v jeho časti Sihoť, kde v súčasnosti aj bývam.

Po absolvovaní stavebnej priemyslovky som ešte ako aktívny hokejista videl svoju budúcnosť v tomto športe, čo sa mi nenaplnilo. Aj preto som už začiatkom deväťdesiatych rokov začal pracovať vo svojej profesii v stavebníctve a to od najnižších stupňov riadenia výstavby. Ešte pred rokom 2000 som začal pracovať vo verejnej správe v oblasti výstavby, kde pracujem s rôznymi obmenami doteraz. V súčasnosti pracujem na MsÚ v Trenčianskych Tepliciach, na Oddelení bývania, výstavby, dopravy a stavieb ako referent a ako vedúci Spoločného stavebného úradu so sídlom v Trenčianskych Tepliciach. 

Popri zamestnaní som diaľkovo študoval na univerzite v Trenčíne v odbore Verejná správa a regionálny rozvoj a následne v odbore Ľudské zdroje a personálny manažment. Som ženatý s manželkou Michaelou, z prvého manželstva mám dve deti, dcéru Simonu (1990) a syna Michala (1998). Medzi moje záľuby patrí chalupárčenie a hubárčenie. 

 

VZDELANIE : 

 • Vysokoškolské 
  Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne – 2013 Štátna skúška v odbore Ľudské zdroje a personálny manažment  

  Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne – 2011 Štátna skúška v odbore Verejná správa a regionálny rozvoj  
 • Stredoškolské 
  Stredná priemyselná škola stavebná v Trenčíne - 1988 maturitná skúška  
 • Základné
  pre zaujímavosť uvádzam, že som navštevoval 2. ZDŠ (1976–1980) a 7. ZŠ (1980–1984) v Trenčíne 

KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY : 

 • Osvedčenie o splnení kvalifikačných predpokladov na samostatné zabezpečenie odborných činností pre úsek Tvorba a ochrana životného prostredia, oblasť územné plánovanie a stavebná správa (2002)
 • Osvedčenie o získaní kvalifikačného predpokladu a spôsobilosti vykonávať štátnu správu starostlivosti o životné prostredie na úseku ochrany vôd a nakladania s vodami (2009)
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní – register vedený Úradom pre verejné obstarávanie od r. 2002 do r. 2014 (register zrušený od r. 2014)
 • Osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky na výkon činnosti stavebného dozoru so zameraním na pozemné stavby (2002) od Slovenskej komory stavebných inžinierov, predtým vykonávaná činnosť stavebného dozoru od roku 1996 
 • Osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky na výkon činnosti stavebného dozoru so zameraním na inžinierske stavby - dopravné stavby (2019) od Slovenskej komory stavebných inžinierov

Link na zoznam SKSI

REFERENCIE:

 • Mesto Trenčianske Teplice (2007–doteraz) – referent Oddelenia bývania, výstavby, dopravy a stavieb; vedúci Spoločného stavebného úradu so sídlom v Trenčianskych Tepliciach. 
 • Krajský stavebný úrad v Trenčíne (2004–2007) – referent (ukončenie – zrušenie štátnozamestnaneckého miesta)
 • Krajský úrad v Trenčíne, odbor ŽP  (2000 až 2003) – referent štátnej stavebnej správy (ukončenie – delimitovaný na základe vzniku špecializovanej štátnej správy) 
 • Telekomunikačný úrad SR, Odbor štátneho dohľadu Trenčín (1997 až 2000) – radca – Oddelenie výstavby telekomunikačných sietí (ukončenie - delimitovaný na Krajský úrad v Trenčíne, Odbor životného prostredia)
 • Slovenské telekomunikácie š.p. (1995 až 1997) – stavebný dozor, stavebný technik (ukončenie – zmluva na dobu určitú)
 • Vojenské stavby š.p. (1992 až 1995) – majster, stavbyvedúci, dohľad nad stavbami ( ukončenie – zrušenie pracovného miesta)
 • Chirana Piešťany (1991 až 1992) – robotník, stavebný technik, dohľad nad stavbami (ukončenie – výpoveď zo strany zamestnanca) 
 • Hutné stavby Košice š.p. (1988 až 1991) – robotník, majster, stavbyvedúci, dohľad nad stavbami (ukončenie – zrušenie strediska Trenčín)