Od roku 1970 som vyrastal v Trenčíne, na Sihoti medzi dvoma štadiónmi.

Kandidujem na post primátora mesta Trenčín v komunálnych voľbách 2022. Toto mesto milujem. Moje detstvo bol priestor medzi zimákom, kde som za Duklu aj hral, až po futbalový štadión na Sihoti. Na dnes už zbúranej letnej plavárni som prakticky vyrastal. Práve tu sú moje prvé spomienky na detstvo spojené aj s nádherným výhľadom na náš hrad, našu dominantu.

Naše mesto sa mení, napreduje, nie však tak, ako by sme si predstavovali. Máme na viac. Súčasné vedenie Mesta má už 12 rokov strategické ciele, ako výstavba autobusového terminálu, vyriešenie dopravy pred Hotelom Elizabeth, výstavba futbalového štadióna, oprava starého cestného mostu a iné. Nič z toho sa nenaplnilo. 
Na stanici sa čaká stále vonku v daždi, v zime, alebo priamo na Slnku. Seniori si nemajú kde sadnúť, mladí pripojiť na Wi-fi, mamičky prebaliť dieťa. 
Sihotiari kôli dopravnej zápche pri Elizabeth čakajú v autách ráno do roboty, poobede z roboty. 
Všetkým na Zamostí hrozí zatvorenie mostu z dôvodu jeho dlhodobo neriešeného havárijného stavu. 
Ešte aj ten štadión má namiesto 4 tribún len 3 a z toho len 2 funkčné. Tá jedna, budúca hlavná je zatiaľ len obal bez kolaudácie.
Južania majú stále jednu cestu, tak ako aj obchodné centrum Laugaricio, kde Mesto stále povoľuje nové stavby. 


Ja takýto Trenčín nechcem. 
Ako primátor budem strategické a dôležité veci pre Trenčín doťahovať do reálnych riešení v prospech všetkých Trenčanov. Projekty len na papieroch a rôzne vizualizácie nám nepomôžu.  Ponúkam svoje dlhoročné skúsenosti mestského aj krajského poslanca a najmä stavbára - technika, stavebného dozoru. V súčasnosti pracujem na Mestskom úrade v Trenčianskych Tepliciach ako vedúci Stavebného úradu a Oddelenia výstavby, dopravy, investícií a životného prostredia. To sú pre mňa ďalšie skúsenosti z činnosti miestnej samosprávy.


Urobím všetko pre to, aby bol TRENČÍN PERLOU POVAŽIA
Verím, že spoločnými silami všetkých Trenčanov to spolu dokážeme.

 

VZDELANIE : 

 • Vysokoškolské 
  Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne – 2013 Štátna skúška v odbore Ľudské zdroje a personálny manažment  

  Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne – 2011 Štátna skúška v odbore Verejná správa a regionálny rozvoj  
 • Stredoškolské 
  Stredná priemyselná škola stavebná v Trenčíne - 1988 maturitná skúška  
 • Základné
  pre zaujímavosť uvádzam, že som navštevoval 2. ZDŠ (1976–1980) a 7. ZŠ (1980–1984) v Trenčíne 

KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY : 

 • STAVEBNÝ DOZOR pozemných aj dopravných stavieb.
 • Osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky na výkon činnosti stavebného dozoru so zameraním na pozemné stavby (2002) od Slovenskej komory stavebných inžinierov, predtým vykonávaná činnosť stavebného dozoru od roku 1996 
 • Osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky na výkon činnosti stavebného dozoru so zameraním na inžinierske stavby - dopravné stavby (2019) od Slovenskej komory stavebných inžinierov

Link na zoznam SKSI

 • Osvedčenie o splnení kvalifikačných predpokladov na samostatné zabezpečenie odborných činností pre úsek Tvorba a ochrana životného prostredia, oblasť územné plánovanie a stavebná správa (2002)
 • Osvedčenie o získaní kvalifikačného predpokladu a spôsobilosti vykonávať štátnu správu starostlivosti o životné prostredie na úseku ochrany vôd a nakladania s vodami (2009)
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní – register vedený Úradom pre verejné obstarávanie od r. 2002 do r. 2014 (register zrušený od r. 2014)

REFERENCIE:

 • Mesto Trenčianske Teplice (2007–doteraz) – vedúci stavebného úradu a Oddelenia výstavby, dopravy, investícií a životného prostredia; vedúci Spoločného stavebného úradu so sídlom v Trenčianskych Tepliciach. 
 • Krajský stavebný úrad v Trenčíne (2004–2007) – referent (ukončenie – zrušenie štátnozamestnaneckého miesta)
 • Krajský úrad v Trenčíne, odbor ŽP  (2000 až 2003) – referent štátnej stavebnej správy (ukončenie – delimitovaný na základe vzniku špecializovanej štátnej správy) 
 • Telekomunikačný úrad SR, Odbor štátneho dohľadu Trenčín (1997 až 2000) – radca – Oddelenie výstavby telekomunikačných sietí (ukončenie - delimitovaný na Krajský úrad v Trenčíne, Odbor životného prostredia)
 • Slovenské telekomunikácie š.p. (1995 až 1997) – stavebný dozor, stavebný technik (ukončenie – zmluva na dobu určitú)
 • Vojenské stavby š.p. (1992 až 1995) – majster, stavbyvedúci, dohľad nad stavbami ( ukončenie – zrušenie pracovného miesta)
 • Chirana Piešťany (1991 až 1992) – robotník, stavebný technik, dohľad nad stavbami (ukončenie – výpoveď zo strany zamestnanca) 
 • Hutné stavby Košice š.p. (1988 až 1991) – robotník, majster, stavbyvedúci, dohľad nad stavbami (ukončenie – zrušenie strediska Trenčín)