Vývoj, súčasnosť a problémy stavebného práva na Slovensku

Touto formou predkladám a zverejňujem moju upravenú diplomovú prácu, ktorú som aktualizoval v roku 2014. Vedúci práce bol doc. Ing. Ján Kútik, CSc., ktorému touto cestou ďakujem. Cieľom práce je zaoberať sa vývojom stavebného práva v predchádzajúcich štátnych útvaroch na území dnešného Slovenska, jeho vývojom v 20. storočí, súčasnosťou a problémami. Myslím si, že táto téma je aktuálna stále. Pre odbornú verejnosť ponúkam môj pohľad na spracovanú tému a v niektorých prípadoch aj návrhy riešení.

Práca

Historia-stavebneho-prava.pdf

Uvádzam výber z tabuliek uvedených v práci. Jedná sa zväčša o vlastné tabuľky alebo minimálne upravené tabuľky iných autorov.

Vybrané správne poplatky v Stavebnej správe.
Vybrané účinné právne predpisy – zákony aplikované vo výstavbe.
Vybrané účinné právne predpisy – vyhlášky aplikované vo výstavbe.
Vybrané účinné právne predpisy aplikované vo výstavbe – všeobecne záväzné nariadenia (VZN), nariadenia vlády SR (NV), opatrenia a i.
Štátna správa na úsekoch územného plánovania a stavebného poriadku od roku 1993.
Vývoj predchádzajúcich právnych predpisov Zákona o zbierke zákonov SR.
Sídla a územné obvody stavebných inšpektorátov.
Záverečná fáza zápisu stavby do evidencie katastra nehnuteľností (zjednodušené).
Členenie verejnej správy.
Zoznam ústredných a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.