Metodické usmernenia, stanoviská, právne názory, judikáty a rôzne

Počas svojej praxe som sa stretol s viacerými právnymi názormi. Tie boli premietnuté do rôznych rozhodnutí, usmernení, stanovísk a pod. Niektoré som si po ich získaní alebo vyhľadaní uschoval pre vlastnú potrebu. V tejto časti budem zverejňovať tie, ktoré pokladám za užitočné pre širokú odbornú, ale aj laickú verejnosť. Pri zverejňovaní budem reagovať aj na Vaše požiadavky, tak ako je tomu pri prvom príspevku. Niektoré upravím, aby boli prehľadnejšie, ale bez vplyvu na obsah.

Blok : A)

Rôzne
(čerpané z rôznych zdrojov)

Predpis, podľa ktorého sa "kolaudovali" stavby od roku 1957 až 1976

1957-243_Uradne-listy.pdf

Blok : B)

Judikatúra
(čerpané z JASPI - upravené)

Blok : C)

Stanoviská Konzultačného zboru Ministerstva vnútra SR pre aplikáciu správneho poriadku.
(Stanoviská sú zverejňované vo Vestníku vlády SR)

Blok : D)

Metodické usmernenia, stanoviská, informácie a pod.
(čerpané z rôznych zdrojovI)

 

Metodické usmernenia

Usmernenie-OkU-TN-k-zakl-poziadavkam-na-stavby-pocas-zivotnosti-stavby-03_2016.pdf
Usmernenie-OkU-TN-k-opravneniam-vlastnikov-a-zast-v-byt-domoch-02_2016_1457354955.pdf
Usmernenie-OkU-TN-k-odvolacim-konaniam-07_2015.pdf
Usmernenie-MDVRR-SR-k--_58_4_SZ_o_podz_stavbach_bez_suvisu_s_pozemkom_a_stavbami_na_nom.pdf
Usmernenie-MDPT-SR-a-MVaRR-SR-k-povolovaniu-inf_rekl_pro_zariadeni.pdf
Usmernenie-MDVRR-k--140a-ods.1-pis.c-SZ_09_2015.pdf
Usmernenie-OU-TN-k-odvolacim-konaniam-07_2015.pdf
Usmernenie-MDVRR-k-reklamnym-stavbam-09_2015.pdf
Usmernenie-MVRR-k--58-ods.-2-SZ-03_06_1442920842.pdf
Usmernenie-MDVRR-k--66-ods.9-zak.o-el.komunik.12_2011_1442920842.pdf
Usmernenie-MDVRR-k--120-SZ-07_2012_1442920842.pdf
Usmernenie-MDVRR-k-rozkaznym-konaniam-o-priestupku-09_2012_1442920842.pdf
Usmernenie-vyklad.stan.MDVRR-k-tepelnej-energetike-06_2012_1442920842.pdf
Usmernenie-MDVRR_stavby_na_indiv.rekr.03_2013-akt._1442920842.pdf
Metodicke-usmernenie-chaty_1442920842.pdf
usmernenie-vodne-stavby-ako-sucast-vodnej-cesty_1442920842.pdf
TN-2013-Slameny-dom--usmernenie_1442920842.pdf
Usmernenie-mvrr-sr-dotknute-organy--140a-SZ--2009_1442920842.pdf
Usmernenie-MDVRR-k-pamiatkovym-nalezom_03_2011.pdf
Usmernenie-MDVRR-SR-vo-veci-postupu-stavebneho-uradu-pri-odstranovani-nepovolenej_1442920842.pdf
Usmernenie-MDVRRk-vedeniam--povolovanie-elektronickych-komunikacnych-sieti-a-ich-pripojok-04_2011_1442920842.pdf
Usmernenie-MDVRR-k-dobe-platnosti-ozn-k-ohlaseniu-drob-stavby_2011_1442920842.pdf
Usmernenie-MDVRR-k-k-problematike-povolovania-inst.-fotovoltickych-elektrarni-a-fotovoltickych-zariadeni-akt.10_2011_1442920842.pdf
Usmernenie-MVRR-SR-predlzenie_platnosti-_stavebneho_povolenia-2008_1442920842.pdf
Metodicke-usmernenie-OU-TN-vysvetlenie-k-ohlaseniam-02_2015_1442920842.pdf
Usmernenie-MV-SR-k-zac.prac-na-stavbe-2010_1442920842.pdf
Usmernenie-MDVRR-k-reklamnym-stavbam-04_2015_1442920842.pdf
Usmernenie-MV-SR-k-zacatiu-prac-na-stavbe-2010_1442920842.pdf
Usmernenie-netopiere--konecne-znenie_1442920842.pdf
psy_usmernenie_NS-SR_1442921193.pdf

Blok : E)

Informácie a pod.

Vynatok-z-Trestneho-zakona_suvis-so-stavebnym-zakonom-stav-k-1.1.2016.pdf
Aktualne_predpisy_k_enegretickej_hospodarnosti_budov_02_2016.pdf
Upozornenie_Slovak-Telekom_vyjadr_exist_vedeni_02_2016.pdf
Oznamenie-MDVRR-k-zak.154_2015--novela-stavebneho-zakona.pdf
Oznamenie-MDVRR-k-zak.247_2015--novela-zak.o-elektronickych-komunikaciach.pdf
Oznamenie-MDVRR-k-zak.254_2015--novela-zak.-o-ochrane-a-vyuzivani-polnohospodarskej-pody.pdf

 

JE STAVBA OPLOTENIA NA „OHLÁŠKU“ ALEBO NA „STAVEBKO“?

stavba-oplotenia-a-hlavna-stavba_1457341305.pdf

 

Záhradné chaty - dočasné stavby

Usmernenie-OkU-TN-vo-veci-riesenia-docasnych-stavieb.pdf
Odpoved-MzP-k-docasnym-stavbam-zahr.chaty_2000.pdf

 

 

stavba-oplotenia-a-hlavna-stavba_1448368246.pdf
Zaujmove-uzemia-MO-SR-katastralne-uzemia-2014_1442921250.pdf
dorucovanie-pisomnosti-spravnym-organom_1442921250.pdf
Dotknute-organy_predpisy_stav-01_2014_1442921250.pdf
Informacia-MK-SR-o-zmene-zakona-o-ochrane-pamiatkoveho-fondu_2014_1442921250.pdf
List-MDVRR-k-stan.MV-o-trovoch-konania-o-priest.01_2012.pdf
Nariadenie-EP-a-Rady-Eu-c.-305_2011-Zakl.poz.na-stavby_1442921250.pdf
Odpoved-MH-SR-k-zmene-zak.o-tepel.energetike-ucin.od-1.5.2014_1442921250.pdf
Oznamenie-MDVRR-o-zasielani-rozh.o-priestupkoch-01_2013.pdf
Oznamenie-MVRR-SR-k-aplikacii--58-ods.-2-a-3-SZ-06_2008_1442921250.pdf
Podnet-OUTN-OVBP-o-vyklad-k-sprav.poriadku-04_2014_1442921250.pdf
Podnet-OUTN-OVBP-o-vyklad-k-sprav.poriadku-odpoved-06_2014_1442921250.pdf
Postup-pri-vykone-rozhodnutia_MDVRR-SR-2014_1442921250.pdf
Postup-v-konani-o-nepovolenej-stavbe_MDVRR-SR-2014_1442921250.pdf
spolocenstva_1442921250.pdf
sprava-audit-predpisov-2013_1442921250.pdf

Po viac ako 5 rokoch som sa rozhodol vystúpiť z anonymity.

Od februára 2009 som na webovej stránke PORADA.sk poskytoval svoje rady, skúsenosti a pomoc pod pseudonymom (nickom) CIMOM. 

Odpovedal som na rôzne otázky z oblasti výstavby. Limitujúcim faktorom som mal vždy časové možnosti a vedomostné schopnosti.

Nakoľko mám záujem v tejto činnosti ďalej pokračovať, rozhodol som sa poskytovať rady priamo na svojej stránke.

Presnú formu ešte zvážim. Zatiaľ uvádzam výňatky niektorých mojich odpovedí z uvedenej webovej stránky, ktorá naďalej funguje.

Ku dňu 17.10. 2014 som na uvedenej webovej stránke poskytol 1359 odpovedí rôzneho rozsahu. Musím sa priznať, že za ostatný rok som toho moc nestihol. Moja téma mala návštevnosť viac ako 330 000 videní.

OTÁZKY MOŽNO ZASLAŤ NA

email : milos.micega@gmail.com

alebo na uvedení link stránky PORADA.sk

Výber otázok a odpovedí :

použité bez gramatickej úpravy

02.02.2009 - môj prvý príspevok v téme

Čo treba k prestavbe rodinného domu?

K prestavbe RD, ale aj ku každej stavbe treba v jednoduchosti postupovať nasledovne, §-fy uvádzam zo stavebného zákona (50/1976 Zb.) :

1. Dať si vypracovať projekt (PD). Pri jednoduchej stavbe (pozri § 139b ods. 1 SZ) stačí aj projektant bez okrúhlej pečiatky (pozri § 46 ods. 6 písm. a/ SZ). Ak sa nejedná o jednoduchú alebo drobnú stavbu, musí mať okrúhlu pečiatku.

2. K žiadosti o stavebné povolenie (SP) si zabezpečiť po vypracovaní PD vyjadrenia dotknutých orgánov. Uvediem to, že k RD sa RÚVZ (hygiena) nevyjadruje. K jednoduchej stavbe sa nevyjadruje (OR HaZZ - hasiči). Z hľadiska ochrany ŽP - vôd je dotknutý orgán obec (§ 63 ods. 3 písm. a/ zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách).

3. Môžu byť aj ďalšie dotknuté orgány, podľa umiestnenia stavby, napr. Obvodný lesný úrad pri stavbe v ochrannom pásme lesa (50 m) podľa § 60 ods. 2 písm.c) a d) zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch; obvodný pozemkový úrad podľa zákona č. 220/2004 Z.z. pri vyňatí pozemku z pôdneho fondu atď.

4. Ďalej treba požiadať o vyjadrenie príslušných správcov verejných sietí (voda, elektrika, plyn, telekomunikácie - ST). Určite tých, na ktorých sa stavba napája alebo zmenou sa môže meniť. Ďalej tých správcov, ktorých sa stavbou môže zasiahnuť do sietí v ich správe, napr. aj ORANGE, T-Mobile, ale aj káblová televízia a pod. UPOZORŇUJEM na to, že poškodenie telekomunikačného vedenia môže byť posúdené ako trestný čin - zákon 610/2003 o elektronických komunikáciách v spojení s  trestným zákonom.

5. Uvedené stačí k tomu, aby sa dala podať žiadosť o SP. K žiadosti sa prikladá 2 x PD, správny poplatok (položka č. 60 v prílohe k zákonu č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch).

6. Ak by napr. stavba alebo nadstavba bola v blízkosti susednej stavby s obytnými miestnosťami, môže stavebný úrad požadovať predloženie svetelnotechnickej štúdie na presvetlenie obytných miestností (aj na povoľovanú stavbu).

7. V žiadosti musí byť uvedené, či sa bude stavba uskutočňovať svojpomocne alebo dodávateľsky. Dodávateľ môže byť vybratý aj po vydaní SP, teda nemusí byť známy v čase stavebného konania. V takom prípade musí stavebný úrad dať podmienku, oznámiť zhotoviteľa dodatočne (pozri § 66 ods. 3 písm. h/ SZ). Pri svojpomocnom uskutočňovaní stavby musí byť zabezpečené odborné vedenie stavby stavebným dozorom (pozri § 44 ods. 1 SZ).


V § 8 a 9 vyhl. č. 453/2000 Z.z. je presne uvedené čo sa dáva k žiadosti o SP a čo má žiadosť obsahovať. Ja som sa pokúsil dať taký hlavný "výcuc".

NA VEDOMIE : Stavebnému povoleniu predchádza vydanie územného rozhodnutia. Podľa § 39a ods. 4 SZ stavebný úrad spojí územné konanie so stavebným pri jednoduchej a drobnej stavbe, jej nadstavbe alebo prístavbe. Ešte je aj jedna možnosť, treba si pozrieť tento §. Prečo to uvádzam. Stavebný úrad SPOJÍ a nie môže spojiť. T.j. ak by stavebný úrad chcel vydať územné samostatne, tak koná v rozpore so zákonom.


DODATOK !!! :
K žiadosti sa nikdy nemusí dokladať stanovisko vlastníka susednej nehnuteľnosti. Stavebný úrad to nemôže vyžadovať, ale určite to niekde pýtajú. Konajú protizákonne. Môžu to požadovať, iba ak by ste stavbou zasiahli na susedný pozemok, teda aj prípojkou. Vtedy ale nemusí pýtať vyjadrenie suseda, ale doklad o inom práve podľa § 139 ods. 1 SZ.
Dodávam, že stavebný úrad nemôže požadovať súhlas suseda s povolením stavby ani v tom prípade, ak budete na výstavbu potrebovať ísť na jeho pozemok (napr. lešenie). Ak sa so susedom nedohodnete, môže sa na stavebnom úrade podať žiadosť o uloženie opatrenia na susednom pozemku (§ 135 SZ). Takéto rozhodnutie je prvostupňové, možno sa proti nemu odvolať, ale pri jeho kvalitnom (vecnom) a procesnom zvládnutí je na "svete" možnosť za podmienok uvedených v rozhodnutí vstúpiť na susedný pozemok. Samozrejme, že aj tak môže byť prekážka, sused nemusí súhlasiť (fyzicky nepustí nikoho). Potom je už len ísť spôsobom nariadenia výkonu rozhodnutia, ale to už idem do extrému.

Toľko v krátkosti. Ak pomôže, tak OK.


CIMOM

-čiastočne upravené-

12.02.2009

Čo ak na môj pozemok nezasiahne stavbou, ani iným pomocným zariadením (lešením), ale chce kopať a zeminu uskladniť na môj pozemok? Zemina z výkopu na mojom pozemku nie je bohviečo.

Ak sa jedná o akékoľvek používanie cudzieho pozemku pri výstavbe a nie je možné iné riešenie ako použiť susedný pozemok, tak ak nedôjde k dohode s vlastníkom tohoto pozemku, stavebný úrad môže nariadiť opatrenia na susesnom pozemku podľa § 135 SZ.

Už viac príspevkov som venoval tejto téme. Uvádzam adresu na judikatúru č. 59/1992 - (Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 27.9., 1990, 3 Cz 53/90).

http://jaspi.justice.gov.sk
postup : 1 judikatúra (vľavo).
2. vložiť číslo judikátu - 59/1992,
3. vyhľadať,
4. otvoriť judikát

Myslím, že každému dá odpoveď.


CIMOM


PS (ak niekto nechce ísť ďalej)

Výňatok, citujem :
"Vybudovanie kanalizačnej žumpy a odpadu s prípojkou a s tým spojený vstup stavebníkov na susediaci pozemok a umožnenie prechodného uloženia hliny z výkopu na tomto susediacom pozemku treba posudzovať ako realizáciu stavby v zmysle ustanovenia § 135 ods. 1 zákona číslo 50/1976 Zb. (stavebného zákona) a o takomto právnom vzťahu rozhoduje stavebný úrad podľa citovaného ustanovenia stavebného zákona.

Nejde tu iba o vstup na susediaci pozemok nevyhnutne vyžadovaný údržbou a obhospodarovaním susedných pozemkov a stavieb, ktoré už existujú, a teda nejde o vzťah občianskoprávny, ale o vzťah stavebnoprávny."