Obsah tejto podstránky

 

V tejto časti uvádzam vyber stavieb, pri ktorých som sa podieľal priamo na výstavbe alebo som zabezpečoval inžiniering alebo dozornú činnosť, ktorý dopĺňam fotodokumentáciou a jednoduchými informáciami. Fotografiami z realizácie výstavby z pred roku 2000 a tesne po ňom nedisponujem, nakoľko sa v takej forme ako dnes nevyhotovovali. Desiatky rodinných domov a iné jednoduché a drobné stavby súkromných osôb neuvádzam.

Fotografie pracovné - osobné

Stavby v Trenčíne

Začiatkom 90. rokov som pracoval v stavebnej výrobe od najnižších stupňov riadenia výstavby až po stavbyvedúceho. Z tohto obdobia uvádzam niektoré stavby v Trenčíne, na ktorých som sa podieľal ako majster.

Dovolil by som si upriamiť pozornosť najmä na stavbu Bytového domu - 92 b.j. na Juhu v Trenčíne, ulica Halalovka, kde bolo v t.č. preinvestovaných cca 100 miliónov Sk. Na tejto stavbe som bol od jej začatia - od prvého výkopu v novembri 1993 až do odovzdania bytov v decembri 1994. Stavbu realizovali Vojenské stavby Bratislava š.p.

Na Juhu som mal zodpovednosť ešte aj za Polikliniku JUH - Trenčín (pôvodne Zdravotné stredisko Trenčín JUH ) v čase jej dokončovania. Podieľal som sa aj na výstavbe objektu dlhoročnej „Čínskej reštaurácie“ na Hasičskej ulici  (pôvodne Duck Grill) a Tržnici na Sihoti pri OD Rozkvet.

Od polovice 90. rokov som pracoval v Slovenských telekomunikáciách š.p. (ST). V tom období sa začala celoplošná digitalizácia telekomunikačných sietí. Po stavebnej stránke som zabezpečoval ako stavebný technik – stavebný dozor postupnú rekonštrukciu všetkých ústrední ST v pôsobnosti UTO Trenčín (aj okres Nové Mesto nad Váhom).

Mimo výstavby telekomunikačných sietí, resp. priestorov pre digitálne ústredne som zabezpečoval dve stavby priamo na riaditeľstve ST na ul. Dolný Šianec. Bola to výstavba Vrátnice riaditeľstva ST so vstupom od Jesenského ulice.

Druhou stavbou a z tohto obdobia najväčšia jednorazová investícia, na ktorej som sa podieľal ako stavebný dozor bola Nadstavba a prístavba objektu riaditeľstva ST na ulici Dolný Šianec v Trenčíne. Prikladám aktuálne fotografie uvedených budov.

Rekonštrukcia amfiteátra v Trenčianskych Tepliciach

september až november 2014

V areáli základnej školy v Trenčianskych Tepliciach sa nachádza amfiteáter. Jeho rekonštrukcia pozostávala z dvoch etáp. Prvou bola ešte v roku 2013 výmena dreveného sedenia. Druhá etapa bola stavebnotechnicky zložitejšia a pozostávala z prestrešenia pódia.

Samotné prestrešenie pódia nie je zložitou konštrukciou. Po stavbárskej stránke by som však upozornil na zložitosť prístupu mechanizmov na stavenisko a tým aj náročnosť samotného zakladania.Napriek tomu sa všetky stavebné práce stihli v termíne do plánovaného krstu stavby.  

Krstom vynoveného amfiteátra spolu s prestrešením bol koncert skupiny DESMOD na čele s Kulym, ktorý sa uskutočnil dňa 6.11.2014.

Športový areál na sídlisku SNP v Trenčianskych Tepliciach

august až november 2014

Po viac ako 25 rokoch pristúpilo mesto k celkovej rekonštrukcii športového areálu na sídlisku SNP.

Stavebné práce pozostávali najmä z kompletného odstránenie pôvodných povrchov. Vybudovania novej podkladnej (nosnej) vrstvy, jej odvodnenia a aplikovania nového povrchu ihriska vrátane prvkov pre rôzne športové disciplíny.

Po kompletnej rekonštrukcii bude dostupný nielen 200 m dlhý atletický ovál, ale aj hádzanárske, basketbalové a volejbalové ihrisko. Užívať sa dá aj na iné športy, teda jedná sa o multifunkčné ihrisko.

Stavebné práce boli v objeme viac ako 200 tisíc Eur, z čoho 150 tisíc získalo mesto z fondov EÚ. Pre Mesto Trenčianske Teplice sú to ďalšie skúsenosti v úspešnom čerpaní peňazí z fondov EÚ.

Prestavba DS NARCIS na bytový dom v Trenčianskych Tepliciach

od apríla 2014

Stavba sa nachádza v širšom centre mesta Trenčianske Teplice po pravej strane cesty II/516 (Trenčianska Teplá –Bánovce nad Bebravou) - ulica Gen. M.R. Štefánika v smere jazdy na Bánovce nad Bebravou. Objekt domu služieb - DS Narcis bol postavený v 60-tych rokoch 20. storočia. 

 

Článok v denníku SME zo dňa 20.8. 2014

 

 

Výstavba

Od apríla 2014 sa uskutočňovali stavebné práce na celkovej prestavbe objektu, ktorých primárnym predmetom bolo vytvorenie 25 nových bytov. Na tejto stavbe som vykonával činnosť stavebného dozoru. Stavbu realizovala stavebná spoločnosť STACON s.r.o., Trenčianska Turná. Stavbyvedúci bol Jakub Krovina.

 

 

Rozsah prác

Práce na prestavbe DS NARCIS sa začali v apríli 2014. Dňa 10. novembra bolo slávnostne otvorenie objektu za účelom obhliadky vybraných bytov po jednotlivých poschodiach. Do konca novembra sa ešte dokončia drobné stavebné práce tak, aby sa ešte do konca roku mohli začať byty užívať novými nájomníkmi. Náklady stavby dosiahli cca 1 mil. EUR.

Kúpeľné námestie Trenčianske Teplice

2010 - 2011

Rekonštrukcia námestia v Trenčianskych Tepliciach sa začala v júni 2010 a dokončená bola v septembri 2011. Celkové náklady stavby vrátane všetkých stavebných objektov dosiahli takmer 1,5 mil.eur. s DPH. Stavba bola financovaná z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ, štátneho rozpočtu SR a  rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice. Mesto zafinancovalo výmenu verejnej kanalizácie a výstavbu fontán. Dozornú činnosť nad uskutočňovaním stavby za stavebníka Mesto Trenčianske Teplice som vykonával ja.
Stavba bola vo 4. ročníku súťaže Stavba roku - cena verejnosti vybraná medzi 21 hodnotených stavieb z celého Slovenska, no do užšieho finále sa už nedostala.

 

 

Trenčianske Teplice - Pešia zóna III., IV. a V. etapa

2007 - 2008

Začiatkom 90. rokov sa v Trenčianskych Tepliciach začali rekonštruovať povrchy Kúpeľnej ulice od Kúpeľného parku a časti ul. T.G. Masaryka pred kaštieľom. Tým sa začala budovať I. až III. etapa Pešej zóny.

Až v roku 2007 a 2008 sa celkovou rekonštrukciou ulice T.G. Masaryka a výstavbou IV. a V. a rozšírením III. etapy dokončila Pešia zóna ako ucelená a logická pozemná komunikácia.

V súčasnosti siaha od Kúpeľného parku až po cestu II/516 (Trenčianska Teplá - Bánovce nad Bebravou) s napojením pri kostole. Na túto výstavbu plynulo stavebnotechnicky nadviazala rekonštrukcia námestia v roku 2010 až 2011. Dozornú a inžiniersku činnosť nad uskutočňovaním všetkých stavieb od roku 2007 za stavebníka Mesto Trenčianske Teplice som vykonával ja.

Pre zaujímavosť možno dodať, že Pešiu zónu – V. etapu slávnostne otvoril Hollywoodsky herec egyptského pôvodu Omar Sharif, ktorý bol hosťom 16. ročníka medzinárodného filmového festivalu Artfilm, ktorý sa konal v Trenčianskych Tepliciach a Trenčíne od 27. júna do 6. júla 2008.

Spoločnú fotku nemáme, budem na tom pracovať.

Základná škola Andreja Bagara v Trenčianskych Tepliciach

ÚVODOM O ŠKOLE

Súčasná základná škola otvorila svoju bránu v roku 1984. Minister školstva vedy, výskumu a športu SR Eugen Jurzyca 26. októbra 2010 Základnej škole na ul. SNP v Trenčianskych Tepliciach zapožičal čestný názov Základná škola Andreja Bagara. Škola prijala názov po svojom rodákovi Andrejovi Bagarovi pri príležitosti 110. výročia jeho narodenia. Čestný názov sa zapožičiava ako ocenenie ministra školstva za dlhodobo dosahované dobré výsledky vo výchovnej a vzdelávacej činnosti.

Za ostatných 8 rokov sa na budove školy uskutočnili viaceré stavebné investičné akcie, ktoré mali za cieľ zlepšenie pohody žiakov a učiteľov v rámci vyučovacieho procesu, ale aj zlepšenie fyzikálnych vlastností budovy. Viaceré stavebné investície sledovali nielen zlepšenie estetického vzhľadu vonkajších a vnútorných priestorov (zlepšenie ergonomických parametrov) a iné, ale aj zlepšenie ekonomicko-prevádzkových ukazovateľov budovy. Na všetkých stavebných akciách za uvedené obdobie som sa podieľal ako stavebný dozor. Taktiež som zabezpečoval kompletnú inžiniersku činnosť.

KRYTÝ BAZÉN

V roku 2008 sa uskutočnila celková rekonštrukcia priestorov krytého bazénu s príslušenstvom v základnej škole. Pôvodný bazén obložený keramickou dlažbou sa vymenil za novú antikorovú "vaňu" spolu aj s novou technológiu. Pre priestory bazénu sa vybudovala samostatná kotolňa so vzduchotechnikou. Súčasťou stavebných prác bola aj výmena celej strechy nad bazénom z dôvodu jej zlej statiky. Hlavným stavbyvedúcim bol Ing. Jozef Malíček z Trenčianskych Teplíc.

RÔZNE STAVEBNÉ INVESTIČNÉ AKCIE

Mimo rekonštrukcie bazénu sa zlepšenie tepelnotechnických parametrov budovy dosiahlo napr. Zateplením strešného plášťa (2007), Zateplením obvodového plášťa (2010), Reguláciou ÚK (2011) a i. Mimo toho sa realizovali ďalšie samostatné stavebné práce rôzneho rozsahu a charakteru.

Dom smútku - Trenčianske Teplice

V roku 2013 sa prostredníctvom finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ a rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice uskutočnila rekonštrukcia Domu smútku. Táto viac ako 40 ročná budova prešla kompletnou rekonštrukciou. Inžiniersku a  dozornú činnosť nad uskutočňovaním som vykonával ja.